środa 20 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie

 Powiat Legionowski wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie realizują projekt pt. „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie”.


BUDŻET PROJEKTU
Całkowity budżet projektu - 510.000 zł, z czego 408.000 zł to dofinansowane EFS, pozostała kwota w wysokości 102.000 zł to wkład własny powiatu (23.040 – wkład finansowy, 78.960 zł wkład niepieniężny).

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI
01.04.2016 – 30.06.2017

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 16 dzieci z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3–8 lat, poprzez wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, odpowiadających na zdiagnozowane deficyty rozwojowe dzieci.

Cele szczegółowe projektu to:
- uruchomienie w 2016r. dodatkowego naboru dla 4 dzieci z autyzmem oraz zorganizowanie dla tej grupy zajęć specjalistycznych,
- rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 12 dzieci niepełnosprawnych z dwóch istniejących grup,
- wyrównywanie szans edukacyjnych 16 dzieci niepełnosprawnych poprzez stymulowania rozwoju w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej oraz w zakresie usamodzielniania i integracji społecznej.

OPIS PROJEKTU
Specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych wymagają zastosowania odpowiedniej terapii (w formie specjalistycznych zajęć indywidualnych i grupowych), specjalistycznego sprzętu oraz zaangażowania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Dzieci niepełnosprawne, w szczególności potrzebują bardzo intensywnych oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby w zakresie: komunikacji, rozwoju poznawczego, rozwoju sensomotorycznego oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Dlatego też w ramach realizacji projektu, w roku szkolnym 2016/2017, zorganizowane zostaną specjalistyczne zajęcia z zakresu:
muzykoterapii (114 godz.) – celem muzykoterapii aktywnej jest poprawa komunikacji w grupie, a także rozładowanie stresów, nauczenie wspomaganych muzyką rekreacji – zarówno relaksu jak i aktywności, poprawę wydolności oddechowo – krążeniowej, wzrost siły mięśniowej. Zadania do wykonania na instrumencie, ruchem, głosem, bądź rysowaniem lub malowaniem do muzyki mają charakter spontanicznego działania twórczego, uczą wyrażania siebie.
dogoterapii (114 godz.) - dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z udziałem odpowiednio wybranych i przygotowanych psów, pełniących rolę terapeutów, wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci. Psy wywierają pozytywny wpływ na ludzi, a ich obecność działa uspokajająco i kojąco.
gimnastyki korekcyjnej (114 godz.) - celem zajęć jest przeciwdziałanie powstawaniu wadom postawy oraz korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała. Dzieci usprawniają swoją koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, planowanie motoryczne, orientację w schemacie ciała, motorykę dużą i małą.
logopedii (152 godz.) - terapia logopedyczna pomaga dziecku kształtować poprawną mowę. Dziecko uczy się wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy w praktycznym działaniu. Poprawa w zakresie komunikacji jest kluczem dla dziecka w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
AAC - alternatywnych metod komunikacji (608 godz.), - celem zajęć jest pomoc dzieciom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Dzieci poprzez zabawę uczą się różnych systemów komunikacji tj. znaki graficzne: symbole PCS, Model PECS, znaki manualne: gesty MAKATON lub znaki przestrzenno – dotykowe. Dla każdego dziecka terapeuta tworzy indywidualny system komunikacji poprzez dobór znaków, budowanie osobistych pomocy do komunikacji oraz instruowanie partnerów rozmowy. Użytkownikami wspomagających sposobów porozumiewania się są dzieci, które słyszą, ale nie mogą nauczyć się mowy lub nie mogą jej używać przez całe życie lub tylko w pewnym okresie. Osoby niemówiące zostaną wyposażone w odpowiednie urządzenia elektroniczne (komunikatory). Dzięki takim zajęciom dzieci mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia–pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.
terapii behawioralnej (608 godz.) - celem terapii behawioralnej jest rozwijanie zachowań deficytowych, a więc zachowań występujących u dziecka zbyt rzadko lub nie występujących wcale, a które powszechnie uważane są za prawidłowe i pożądane u zdrowego dziecka w pewnym wieku i w pewnych sytuacjach. Celem jest również dążenie do redukcji zachowań niepożądanych oraz generalizacja wiedzy w różnych środowiskach oparta na wzmocnieniach pozytywnych. T. behawioralna jest wiodącą metodą pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
integracji sensorycznej (152 godz.) - terapia SI pomaga dziecku przetwarzać bodźce zmysłowe w taki sposób, by stanowiły efektywną całość. Poprze zzabawę oraz aktywności realizowane podczas zajęć SI dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń, co pozwala na lepszą organizację działań dziecka. Poprawia się funkcjonowanie dziecka we wszystkich obszarach rozwoju.
zajęcia z pedagogiem (608 godz.) - celem zajęć jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka. Dziecko staje się centrum kompleksowych oddziaływań ukierunkowanych na usprawnianie funkcji zaburzonych. Dziecko poprawia swoje umiejętności w zakresie motoryki dużej, motoryki małej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, komunikacji.
zajęcia z  psychologiem (608 godz.) – podczas zajęć dziecko uczy się zachowań społecznie akceptowanych, sposobów budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami. Psychologiczne zajęcia terapeutyczne ukierunkowane są na rozwijanie w dziecku poczucia wiary we własne możliwości, poczucia sprawczości i kontroli nad otoczeniem, a także rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje.
koncerty muzyczno - edukacyjne o charakterze terapeutycznym (10 koncertów) -podczas zabaw ruchowych przy muzyce z wykorzystaniem instrumentów pochodzących z różnych stron świata dzieci będą miały okazję do wspólnej radosnej ekspresji, aktywnej gry na instrumentach, rozładowania napięć, wyrabiania sprawności mowy podczas powtarzania fragmentów piosenek, rozwijania koordynacji ruchowej a także do współdziałania z partnerem i grupą. Dzieci będą mieć okazję występu przed innymi grając, co wyrabia u nich śmiałość i możliwość prezentacji publicznej. Koncerty prowadzone będą przez profesjonalnych artystów - muzyków.
hipoterapii (152 godz.) - zajęcia obejmują cykliczne wyjazdy do stadniny koni podczas których dzieci pod okiem instruktora wykonują proste ćwiczenia pozwalające usprawnić dziecko ruchowo, intelektualnie oraz korzystnie wpłynąć na jego kondycję psychiczną. Podstawowe cele jakie mają przynieść zajęcia z hipoterapii to: stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka (poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie samodzielności),zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych, zwiększenie możliwości lokomocyjnych, zwiększenie poczucia własnej wartości, relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych, zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą. Zajęcia prowadzone będą przez hipoterapeutę z Ośrodka Hipoterapii.
wyjazdowe na basen (19 wyjazdów) - dzieci pod okiem instruktora pływania i będą miały okazję usprawniać swoje funkcjonowanie. Zabawy i ćwiczenia w basenie mają na celu nauczyć bezpiecznego i swobodnego przebywania i poruszania się w wodzie. Zabawy te uruchamiają inny niż w środowisku lądowym potencjał ruchowy oraz odmienne czucie ciała. Wzmacniają wybrane uaktywniane grupy mięśni oraz regulują napięcie mięśniowe. Zabawa w wodzie to czas relaksu, który jest konieczny i niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka.
wyjazdy do centrum kreatywnej zabawy (10 wyjazdów) - podczas wycieczek dzieci będą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, kulinarnych bądź muzyczno-ruchowych. Zajęcia o różnej tematyce przybliżą ciekawostki otaczającego świata. Warsztaty uczą między innymi pracy w zespole, samodzielności, zasad savoir vivre'u. Zajęcia odbywają się w niesamowitych, interaktywnych wnętrzach.
wyjazd edukacyjno – terapeutyczny „Zielone Przedszkole - Wędrowanie z Porami Roku” - trzydniowy wyjazd o charakterze edukacyjno-terapeutycznym w rytmie zmieniających się pór roku. Zorganizowany wiosną 2017 roku do gospodarstwa agroturystycznego dostosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Głównym celem wyjazdu będzie utrwalenia nabytych umiejętności, dokonywanie generalizacji wiedzy oraz wdrażanie dzieci do większej samodzielności w różnych obszarach rozwoju. Podczas wyjazdu dzieci będą doskonaliły samodzielność oraz umiejętność efektywnego działania w zespole i skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach. Przedszkolaki podczas pobytu będą min. poznawały tajemnice lasu, zwierzęta wiejskie, będą brały udział w grze terenowej oraz będą budowały karmniki dla ptaków. Animatorzy będą wdrażać dzieci do obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz uczyć zasad poszanowania przyrody.

W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia:
AAC - alternatywnych metod komunikacji - w pracy nad alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji konieczna jest specjalistyczna technologia, która zapewni niepełnosprawnemu dziecku niezależność w porozumiewaniu się. Komputer jest narzędziem, dzięki któremu nauczyciel będzie mógł przygotowywać książki do porozumiewania się tablice komunikacyjne oraz wiele innych prostych narzędzi lecz jednocześnie może służyć jako bezpośrednie narzędzie komunikacyjne dla użytkownika AAC. Konieczne jest do tego specjalistyczne oprogramowanie (np. Boardmaker) zawierające bazę symboli, umożliwiające wydrukowanie ich oraz tworzenie tablic dynamicznych w których to właśnie komputer wyposażony w specjalistyczne peryferia staje się narzędziem do rozmowy. Wszelakie komunikatory (np. Big Step-by-step, GoTalk) generujące głos oraz tablety pozwalają dzieciom na osiąganie pewnej niezależności w porozumiewaniu się. Proste gry obsługiwane za pomocą jednego przycisku pozwalają doświadczać dzieciom własnej sprawczości, uczą że mogą zmieniać coś w swojej rzeczywistości i przygotowują do tego aby w przyszłości to właśnie komputer był ich docelowym narzędziem do porozumiewania się. Symbole zawarte w przygotowanych książkach, komunikatorach i komputerach to nie jedyny sposób na ułatwienie porozumiewania się. Dzieci mogą uczyć się również za pomocą prostych gestów „Makaton”,które często są najszybszym i najłatwiej dostępnym narzędziem do przekazania szybkiego komunikatu.Za pomocą gestów uczą się także „śpiewać” i „mówić wiersze”.
terapii behawioralnej - wdrażając dziecko do efektywnego funkcjonowania w otoczeniu wykorzystujemy różne techniki uczenia. Jedną z istotnych technik uczenia dziecka z autyzmem jest technika wideomodelowania. Do uczenia za pomocą tej techniki niezbędne jest korzystanie z rzutnika oraz tabletu dzięki czemu, dziecko obserwując modelowe nagranie powtarza zaprezentowaną reakcje. Dziecko w ten sposób uczy się np. śpiewania piosenki, budowania wieży z klocków. Kolejną bardzo ważną techniką są plany aktywności poprzez które dziecko wykonuje określone sekwencje czynności np. uczy się organizować czas zabawy swobodnej, wg. planu wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Istotne jest, aby dziecko mogło swobodnie operować takim planem, taką możliwość daje korzystanie z tabletu. Na tablecie wgrane są całe ciągi obrazkowych instrukcji, dziecko przesuwając palcem przechodzi do kolejnych kart zawierających dalsze etapy podpowiedzi. Dzięki wsparciu pracy terapeutycznej wysoce specjalistycznym sprzętem szybciej oraz efektywniej nauczymy dzieci z autyzmem samodzielnego funkcjonowania w zabawie i nauce.
integracji sensorycznej - terapia SI daje możliwość budowania prawidłowych reakcji sesnomotorycznych, których kształtowanie jest możliwe poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu. Dziecko poprzez pracę na specjalistycznych urządzeniach doświadcza odpowiednich bodźców, które prowokują je do udzielenia właściwych reakcji. Poprzez pracę na różnego rodzaju sprzętu np. tj. hamak elastyczny stymulujemy obszar czucia głębokiego, ucząc dziecko określania granic jego ciała oraz definiować jego miejsce w przestrzeni. Sprzęt wykorzystywany podczas terapii SI przyczynia się do normalizacji odbioru i przetwarzania wrażeń w obrębie systemu przedsionkowo proprioceptywnego, poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego. Metodyka SI zakłada pracę na specjalistycznym sprzęcie, a więc prowadzenie terapii SI bez sprzętu nie jest możliwe.

RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU:

Nowe zajęcia w przedszkolu specjalnym

Co nowego u przedszkolaków...

Z wizytą u przedszkolaków

Zajęcia w przedszkolu specjalnym

Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, od września br. realizują projekt pt. „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie”.

BUDŻET PROJEKTU
Wartość projektu ogółem 604 375 zł z czego wnioskowane dofinansowanie to 543 375 zł, 61 000 zł to wkład własny powiatu.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Podziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI
od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów (8K, 52M) Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kierunku technik informatyk poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz poprawę jakości przygotowania zawodowego w wyniku doposażenia pracowni przedmiotowej odzwierciedlającej naturalne warunki pracy w zawodzie.

Cele szczegółowe projektu to:
1) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu metod spawania i uprawnień elektrycznych,
2) rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, ułatwiających znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez organizację szkoleń miękkich,
3) podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców,
4) poprawa warunków kształcenia zawodowego, odzwierciedlającego naturalne warunki pracy, uczniów PZSP w Legionowie poprzez doposażenie Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
5) budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój potencjału i atrakcyjności szkoły zawodowej jako odpowiedź na nowe uwarunkowania na rynku pracy.

OPIS PROJEKTU
W ramach realizacji projektu dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017, zorganizowane zostaną następujące formy wsparcia:
1) Kursy i szkolenia z zakresu:
a) spawania metodą TIG (141) i MAG (135)  blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi dla grupy 30 uczniów. Szkolenie będzie  obejmowało łącznie 240 godzin, w tym:
• 40 godzin lekcyjnych (po 45 minut) szkolenia teoretycznego,
• 200 godzin zegarowych (po 60 minut) kształcenia praktycznego: w tym 120 godzin spawanie metodą TIG i 80 godzin spawanie metodą MAG. Kurs zakończony zostanie egzaminem, przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN287-1i normą PN-EN9606-1. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczniowie otrzymają świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy PN-EN287-1 i normy PN-EN9606-1 z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień.
b) eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV dla grupy 60 uczniów. Zakres szkolenia będzie obejmował zagadnienia dot. pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Kurs zakończony zostanie egzaminem kwalifikacyjnym, po zdaniu którego uczniowie otrzymają imienne świadectw kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV.
c) pracy na wysokościach dla grupy 15 uczniów. Zakres szkolenia będzie obejmował wykonywanie wszelkich prac na wysokości w formie dostępu budowlanego rozumianego jako wszelkie prace, w których pracownik musi przemieszczać się po elementach konstrukcji w celu dostania się do stanowiska pracy (kratownice, dachy, wieże, rusztowania, drabiny, podesty itp.). Szkolenie będzie miało charakter instruktażowy i obejmie zagadnienia z zakresu ochrony przed upadkiem, wspinaczki i trawersowania, autoasekuracji, pracy w podparciu i ograniczeniu, pozycjonowania. Szkolenie zakończone zostanie wydaniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego do pracy na wysokości z dostępu budowlanego.
2) Szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i interpersonalnych dla 60 uczniów Technikum kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i uczniów Technikum kierunku informatyk. Tematyka szkolenia obejmie przede wszystkim takie zagadnienia jak: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres.
3) 150 godzinne staże zawodowe dla 30 uczniów (15 uczniów Technikum kierunku technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej i 15 uczniów Technikum kierunku informatyk) u lokalnych
i regionalnych pracodawców. Za udział w stażu uczniowie otrzymają wynagrodzenie stażowe
w maksymalnej wysokości 2 400 zł brutto, wypłacane po zakończeniu stażu i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.
4) Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w nowoczesny sprzęt odzwierciedlający naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU:

Lepszy start

Zachipuj swojego pupila

Chipowanie stało się bardzo popularną i bezpieczną metodą trwałej identyfikacji zwierząt domowych, która w dużym stopniu zapobiega bezdomności psów i kotów. Elektroniczny czip z zakodowanym, niepowtarzalnym numerem, wielkości ziarna ryżu umieszczany jest tuż pod skórą w okolicy lewej strony szyi lub łopatki. (Zastrzyk i igła używana do wstrzyknięcia czipa są porównywalne do zwykłej iniekcji np.takiej jak przy szczepieniu.) Czip w żaden sposób nie przeszkadza zwierzęciu, nie powoduje reakcji alergicznych.
 
Jeżeli Twój pupil (oznakowany czipem) zgubi się i zostanie przewieziony do schroniska lub lekarza weterynarii to pracujący tam personel może bardzo szybko ustalić właściciela, po odczytaniu numeru specjalnym czytnikiem. Podobny skaner można zobaczyć w sklepach.
 
W powiecie legionowskim mogą Państwo zachipować swojego pupila w następujących klinikach weterynaryjnych:
 
Całodobowa Lecznica Weterynaryjna Legwet
Legionowo, ul. Jagiellońska 20
 
Gabinet Weterynaryjny "ROSVET"
ul .Zegrzyńska 17, Legionowo
 
Przychodnia Weterynaryjna – Jacek Bany
ul. Słowackiego 8c, Legionowo
 
Gabinet Weterynaryjny WET
Królowej Jadwigi 6, Legionow

Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „
Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.

BUDŻET PROJEKTU

Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI
Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS (52K,79M) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli (40K,3M) PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia matematyczne, przyrodnicze, język angielski) oraz kompetencji cyfrowych (zajęcia informatyczne),
 2. usprawnianie deficytowych sfer rozwoju uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych ważnych w procesie uczenia się poprzez indywidualizację pracy z uczniem w ramach zajęć specjalistycznych uzupełniających ofertę edukacyjną szkoły,
 3. rozwijanie kompetencji niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego ułatwiających znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez organizację zajęć przysposabiających do pracy oraz spotkań z przedstawicielami zawodów,
 4. rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych w zakresie komunikowania się, rozpoznawania i kierowania emocjami, budowania dobrych relacji z innymi oraz ograniczania zachowań destrukcyjnych,
 5. doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji TIK oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. doposażenie Placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i TIK oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia indywidualizacji pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

GRUPA DOCELOWA
1) 131 uczniów PZSiPS (52K,79M) w wieku 7 -24 lata,
2) 43 nauczycieli PZSiPS (40K,3M).

OPIS PROJEKTU
W ramach realizacji projektu oprócz ramowego programu nauczania dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, zorganizowane zostaną:

 1. dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej:
 1. Klub Małego Informatyka - zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe dla 10 uczniów (w sumie 116 godz.)
 2. Klub Odkrywców Matematyki  - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające i stymulujące nabywanie kompetencji matematycznych dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Klub Odkrywców Przyrody - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu przyrody dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. dogoterapia dla wszystkich uczniów (w sumie 116 godz.)
 5. hipoterapia dla wszystkich uczniów (w sumie 152 godz.)
 6. hydroterapia dla 20 uczniów (w sumie 38 wyjazdów na basen)
 7. muzykoterapia - aktywne koncerty muzyczno-edukacyjne o charakterze terapeutycznym dla wszystkich uczniów (w sumie 38 koncertów)
 8. zajęcia muzyczno-ruchowe - zajęcia pozalekcyjne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 9. indywidualne zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętność komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC - dla 10 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 290 godz.)
 10. indywidualne zajęcia pozalekcyjne usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wykorzystaniem terapii behawioralnej dla 10 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 290 godz.)
 1. dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej:
 1. Klub Odkrywców Informatyki - pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dla 10 uczniów (w sumie 116 godz.)
 2. Klub Odkrywców Matematyki - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje matematyczne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Klub Odkrywców Przyrody - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje przyrodnicze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. Klub Odkrywców Języka Angielskiego - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje językowe dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 5. indywidualne zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętność komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 6. indywidualne zajęcia pozalekcyjne usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wykorzystaniem terapii behawioralnej dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 7. hydroterapia dla 20 uczniów (w sumie 38 wyjazdów na basen)
 1. dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej i  klas II - III gimnazjum:
 1. Akademia Dobrego Grafika - pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dla 10 uczniów (w sumie 116 godz.)
 2. Akademia Matematyka - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje matematyczne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Akademia Przyrodnika - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje przyrodnicze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. Akademii Języka Angielskiego - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje językowe dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 5. indywidualne zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętność komunikowania się za pomocą niewerbalnych metod komunikacji-AAC  dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 6. indywidualne zajęcia pozalekcyjne usprawniające deficytowe sfery rozwoju uczniów dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wykorzystaniem terapii behawioralnej dla 4 uczniów (29 godz. na jednego ucznia, w sumie 116 godz.)
 7. warsztaty grupowe z doradcą zawodowym prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych programów multimedialnych - zajęcia pozalekcyjne dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 8. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy dla wszystkich uczniów (w sumie 4 wycieczki).
 1. dla uczniów klas I- III szkoły przysposabiającej do pracy:
 1. Aktywni w Edukacji - pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje matematyczne i przyrodnicze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 2. Aktywni - Kreatywni - pozalekcyjne zajęcia komputerowe dla 10 uczniów (w sumie 58 godz.)
 3. Aktywni Społecznie - pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole i postawy przedsiębiorcze dla 8 uczniów (w sumie 58 godz.)
 4. warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla wszystkich uczniów (w sumie 57 godz.)
 5. zajęcia wyjazdowe rozwijające umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy organizowane w zakładach pracy dla wszystkich uczniów (w sumie 57 wyjazdów)
 6. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy dla wszystkich uczniów (w sumie 4 wycieczki).


W celu doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli PZSiPS zorganizowane zostaną:

 1. studia podyplomowe "Informatyka i technologie Informacyjne" dla 1 nauczyciela
 2. szkolenie "Multimedia w praktyce szkolnej - jak wykorzystać dostępne technologie w przystępny i łatwy sposób dla uczniów i nauczycieli" dla 25 nauczycieli
 3. Szkolenie „PEP-R - profil psychoedukacyjny” dla 25 nauczycieli
 4. Szkolenie „PECS-Poziom 1” dla 2 nauczycieli
 5. Szkolenie „PECS-Poziom 2” dla 2 nauczycieli
 6. Superwizje – przeprowadzone przez zewnętrzny ośrodek  w celu wspierania pracy nauczycieli i wspomagania rozwoju uczniów - 4 superwizje (6 godz. każda).


W ramach realizacji projektu pracownie szkolne tj. matematyczna, przyrodnicza, języka angielskiego doposażone zostaną w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Zakupiony zostanie również sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w nowoczesny sprzęt komputerowy doposażona zostanie również pracownia komputerowa. Zakup sprzętu pozwoli na organizowanie innowacyjnych zajęć, mających na celu zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych IT w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość korzystania z innowacyjnych zajęć, zdobywania wiedzy z zakresu podstaw programowania oraz rozwijania własnych zainteresowań.


AKTUALNOŚCI:

Ruszył nowy projekt w szkole specjalnej

Zajęcia dla uczniów szkoły specjalnej

Pomóż mi zrozumieć świat

Konkursy ofert na pracę w ramach realizacji projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Konkursy ofert na pracę w ramach realizacji projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zapytania ofertowe PZSiPS w Legionowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Konkurs na zakup pomocy do PZSiPS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

 

 

Posprzątaj po swoim psie

 

Pies to nasz przyjaciel i członek rodziny. Posiadanie psa kojarzone jest przede wszystkim z przyjemnością to przecież istota, skora do zabawy i pieszczot, kochająca bezwarunkowo. Decydując się na czworonoga w domu, jesteśmy zobowiązani do tego, aby troszczyć się o niego jak najlepiej. Sprzątanie po swoim psie to taki sam element dbania o niego, jak zakup karmy czy wizyta u weterynarza. Pies po sobie nie posprząta, co więcej - nie pomogą prośby, groźby ani najlepsza tresura. Pewnie by chciał, ale nie umie. Pomóżmy mu, w końcu jest naszym najlepszym przyjacielem przypomina Paulina Piątkowska, lekarz weterynarii. Warto przypomnieć, że usunięte nieczystości można wyrzucać do wszystkich koszy na śmieci i zarządcy terenów nie mają prawa tego zabronić.

Gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku zobowiązują właścicieli zwierząt domowych do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez nie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. W Legionowie, zgodnie z Programem o Ochronie Środowiska obowiązuje zasada "zanieczyszczający płaci". Straż Miejska ma prawo karać "niehigienicznych" właścicieli za zanieczyszczenie przez zwierzę miejsca publicznego mandatem w wysokości od 50 do 200 zł.