piątek 22 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Powiatu Legionowskiego do opiniowania ofert w ww. otwartym konkursie ofert.

Zarząd Powiatu w Legionowie, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powoła do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje mogące wziąć udział w konkursie ofert.

Decyzja Zarządu Powiatu w Legionowie dotycząca wyboru kandydatów do komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. zaproponowanie Zarządowi Powiatu w Legionowie podziału środków finansowych na poszczególne oferty;

 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat na członka Komisji Konkursowej” do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 12:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, krótki opis doświadczenia związanego z oceną formalno - merytoryczną ofert na realizację zadań publicznych,  pełne dane teleadresowe kandydata.