piątek 20 lipca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie (PIK) z siedzibą przy ul. Sowińskiego 15 ogłasza rekrutację na stanowisko instruktora powiatowego (na ½ etatu) w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie.


I. WYMAGANIA:
- wykształcenie bibliotekarskie,
- doświadczenie na stanowisku bibliotekarza,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu bibliotecznego Mateusz,
- bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych,
- umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność,
dokładność, systematyczność, dyspozycyjność.
II. ZADANIA:
- tworzenie stabilnej i sprawnej sieci bibliotek w powiecie legionowskim,
- nadzór i opieka merytoryczna, pomoc metodyczna i instruktaż dla bibliotek publicznych na terenie powiatu, w tym systematyczna analiza pracy bibliotek,
- organizowanie funkcjonalnego przepływu informacji w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
- organizowanie spotkań i szkoleń dla bibliotekarzy,
- fachowe i organizacyjne wsparcie zespołu biblioteki powiatowej,
- ścisła współpraca z biblioteką wojewódzką.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny,
- szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (z dopiskiem "Rekrutacja do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie") w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie lub przesłać pocztą do 29 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje pod numerem: 22 774 21 44.
V. INFORMACJE DODATKOWE:
- wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane,
- kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.