piątek 20 lipca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie ponownie otrzymało tytuł „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2018”. Wyróżnienie przyznano także staroście Robertowi Wróblowi, jako partnerowi aktywnie wspierającemu funkcjonowanie i rozwój tej jednostki.                        

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej znajduje się na lokalnej mapie od niespełna czterech lat, a może już pochwalić się znakomitymi dokonaniami na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, pomagając im wrócić na rynek pracy i do aktywnego życia zawodowego. Działania jednostki dają wymierne efekty, a jej starania zauważane i doceniane są także poza granicami powiatu. Jednym z tego przejawów jest ponowne wyróżnienie CIS-u tytułem „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”.

 

cis wawa 

Podczas Targów Ekonomii Społecznej, który odbyły się 8 czerwca br. w Warszawie Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, reprezentowane przez dyrektor Dorotę Wróbel-Górecką, zostało ponownie nagrodzone tytułem „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej”. Wyróżnienie otrzymał także starosta Robert Wróbel za aktywne wspieranie CIS i jego działalności

 

CIS - marka sama w sobie

Wyróżnienie przyznawane jest od 2016 roku przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Województwo Mazowieckie podczas Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej jako wyraz dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej będących symbolem usług i produktów najwyższej jakości, wykonanych przy wykorzystaniu potencjału społecznego. Tytuł przyznawany jest w oparciu o kilka kryteriów, z których najważniejsze to podmiotowość, czyli współuczestnictwo, współpraca oraz współdziałanie pracowników i współpracowników wewnątrz danego podmiotu, a także widoczność, rozumiana jako wskaźnik rozpoznawalności podmiotu w środowisku lokalnym przez społeczność i instytucje oraz zaangażowanie i efektywność.

Tytuł to nie tylko prestiż. Dzięki niemu CIS zyskuje możliwość promowania swojej działalności na oficjalnej stronie internetowej, w publikacjach i podczas imprez organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz ma prawo do firmowania swoich działań znakiem jakości „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

W tym roku po raz pierwszy przyznano także wyróżnienie dla partnera aktywnie wspierającego podmiot ekonomii społecznej. Otrzymał je starosta Robert Wróbel za przełamywanie stereotypów w myśleniu o ekonomii społecznej, za aktywność w nieustannym poszukiwaniu narzędzi i instrumentów sprzyjających likwidowaniu lokalnych problemów społecznych oraz budowanie silnej marki ekonomii społecznej na terenie powiatu legionowskiego.

Droga do sukcesu

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie powstało w 2014 r. dzięki współpracy Powiatu Legionowskiego, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja", Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy wsparciu funduszy europejskich. Od samego początku istnienia koncentrowało swoje działania przede wszystkim na pomocy osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie do aktywności zawodowej i podjęciu stałego zatrudnienia w ramach czterech warsztatów zawodowych: remontowo-budowlanego, gospodarczo-porządkowego, gastronomicznego i opiekuńczego. Ten priorytet nie uległ zmianie, ale przez ostanie cztery lata CIS tak bardzo rozwinął swoją działalność, pozyskał do współpracy partnerów, także prywatnych oraz zrealizował wiele własnych inicjatyw, że możemy mówić o zupełnie nowej jakości realizowania przezeń zadań statutowych. Tylko w ostatnim czasie jednostka realizuje dwa duże projekty. Pierwszy z nich to „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”, który został opracowany, aby zwiększyć efektywność i skuteczność działań CIS w zakresie włączenia i wzmacniania uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu legionowskiego. To przedsięwzięcie dofinansowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotą prawie 100 tys. złotych. Drugą inicjatywą, rozpoczętą już w 2016 roku i realizowaną do dziś, dzięki kolejnej transzy dofinansowania z MRPiPS, jest projekt  „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Ponadto CIS organizuje dla swoich uczestników warsztaty np.: „Design Thinking, ”Ryneczek pracy”, staże i kursy zawodowe, szkolenia oraz zapewnia pomoc psychologiczną i medyczną, jeśli zachodzi taka potrzeba. W zeszłym roku centrum postanowiło przyznawać tytuł „Odpowiedzialni Społecznie” firmom i instytucjom promującym idee społecznej odpowiedzialności biznesu oraz pracodawcom i ich pracownikom, którzy wdrażają tę idee w codziennej działalności. Od jakiegoś czasu prowadzi także działalność komercyjną, która zbliża je do samofinansowania swojej aktywności. CIS może także nieustannie liczyć na wsparcie i pomoc Powiatu Legionowskiego w obszarach finansowym, merytorycznym oraz promocyjnym.

Powiat Legionowski jest jednym z zaledwie kilku powiatów w kraju, który powołał własne centrum integracji społecznej. Działania CIS skierowane są do mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy z różnych powodów: zdrowotnych, rodzinnych lub innych przez długie lata pozostają w oddaleniu od rynku pracy, a chcą zmienić swoją sytuację. Pod skrzydłami CIS przez 12 do 18 miesięcy przechodzą ścieżkę reintegracji społecznej, zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje, uczą się zawodu i w efekcie podejmują pracę. Dzięki temu rocznie kilkadziesiąt osób zaczyna życie na nowo.