niedziela 21 stycznia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 roku zawiera ogólną charakterystykę powiatu: położenie geograficzne, budowę geologiczną, geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto w Programie znajduje się diagnoza stanu poszczególnych elementów środowiska: powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby. Zawiera również ocenę szaty roślinnej, siedlisk zwierzęcych, obszarów chronionych oraz stopień uciążliwości akustycznej i promieniowania emitowanego przez stacje telefonii komórkowej. W Programie przedstawiono też aktualny stan gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej.

Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Legionowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 roku opisuje rodzaj, źródła powstawania i sposoby zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów, w szczególności odpadów komunalnych wytwarzanych na trenie powiatu.