piątek 22 czerwca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

WYDARZENIA

Luty
PN WT R CZ PT SO ND
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

 

W związku z uruchomieniem pomocy państwa w wychowaniu dzieci obejmującej wprowadzenie  programu „Rodzina 500 Plus” nastąpiła zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                             


Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją, od 1 kwietnia 2016 r. otrzymująca świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka rodzina zastępcza ma prawo do dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia.

Znowelizowana ustawa wprowadza dwa pojęcia odnoszące się do pomocy finansowej udzielanej osobom sprawującym opiekę nad dziećmi – dodatek wychowawczy oraz świadczenie wychowawcze. Dodatek wychowawczy przysługuje rodzinom zastępczym na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Z kolei świadczenie wychowawcze wypłacane jest przez poszczególne gminy, najczęściej za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, na własne dzieci.

 Wniosek o wypłatę dodatku wychowawczego należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie nie wcześniej niż 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. będą rozpatrywane w okresie do 3 miesięcy od dnia złożenia. W tym czasie zostanie wystawiona decyzja administracyjna w której określony zostanie sposób i termin przekazywania środków. Wnioski, które wpłyną do PCPR  po 1 lipca 2016 r. będą rozpatrywane zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Rodziny zastępcze, które już funkcjonują i złożą wnioski o wypłatę dodatku wychowawczego na umieszczone w nich dzieci w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku, kiedy wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać dane dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, którego wniosek dotyczy oraz prośbę o wypłatę dodatku wychowawczego. Na każde dziecko rodzina zastępcza składa oddzielny wniosek.

Decyzja administracyjna wydana na  podstawie złożonego wniosku obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Po tym czasie, w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej, kolejna decyzja administracyjna w tej sprawie zostanie wydana z urzędu bez potrzeby ponownego wnioskowania o przyznanie dodatku wychowawczego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie pod numerem tel.: 22 764 01 40.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o dodatek wychowawczy