UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
13 marca 2020
UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

  1. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P1;
  2. Udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB - formularze P + P2;
  3. Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej - formularze P + P3;
  4. Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularze P + P4;
  5. Udostępnienie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - formularze P + P5;
  6. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) - formularze P + P6;
  7. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych, o których mowa w art.4 ust 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500) - formularze P + P7;
  8. Udostępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-7) - formularze P + P8;

 

DO POBRANIA:

FORMULARZ P - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

FORMULARZ P1 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

FORMULARZ P2 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

FORMULARZ P3 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

FORMULARZ P4 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

FORMULARZ P5 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT

FORMULARZ P6 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG

FORMULARZ P7 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500

FORMULARZ P8 - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów

WZÓR wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

WZÓR wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

WZÓR zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

UMOWA dotycząca zgłoszenia prac geodezyjnych

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej gruntów rolnych

ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu