Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

MENU

Uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy przez zwróceniem się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia.
  2. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
  3. Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy.
  4. Osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego.
  5. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.
  6. Osoby, które ukończyły 65 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.
  7. Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności.
  8. Kobiety w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może poprosić o złożenie oświadczenia w związku z uprawnieniami do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

UWAGA!

Nieodpłatna pomoc prawna zostanie udzielona wyłącznie osobom uprawnionym po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu i złożeniu stosownego oświadczenia osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.