Dbajmy o czyste powietrze - to nasza wspólna sprawa
24 lutego 2023
Dbajmy o czyste powietrze - to nasza wspólna sprawa

Jak co roku w okresie zimowym powraca temat smogu i używania tzw. kopciuchów do ogrzewania domów.
Poniżej znajduje się kompendium aktualnych informacji w zakresie gminnych programów dofinansowujących wymianę pieców oraz możliwości pozyskania dotacji z programu „Czyste powietrze”.

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. nr 9600. Uchwała ta została znowelizowana. 26 kwietnia 2022 r. radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli uchwałę nr 59/22 zmieniającą obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową. Nowelizacja weszła w życie 14 maja 2022 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147.

Przypominamy, że zgodnie z § 6a. ww. uchwały antysmogowej zakazuje się, w nowo budowanych budynkach, eksploatacji instalacji, o których mowa w § 2, opalanych paliwami stałymi, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora, na której znajduje się instalacja.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2023 r. w świetle uchwały antysmogowej na terenie województwa mazowieckiego NIE WOLNO używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN-303-5:2012. Kotły klasy 5 wg normy PN-EN-303-5:2012 mogą być używane do końca ich żywotności.

Programy wspierające mieszkańców w wyminie kotłów na paliwo stałe:

Gmina Jabłonna

Program: Likwidacja kotła na paliwo stałe, wymiana w budynku mieszkalnym

Dla kogo: dla mieszkańców (osób fizycznych) gminy Jabłonna

Wysokość wsparcia: max. 8000,00 zł

Warunki: likwidacja kotła na paliwo stałe, wymiana w budynku mieszkalnym

Gdzie wnioskować: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap

Termin: nabór ciągły, przez cały rok

Regulamin: www.jablonna.pl/dla-mieszkancow/zawartosc/681/

Kontakt: Hubert Mizerski, tel. (22) 7677339, h.mizerski@jablonna.pl

 

Gmina Legionowo

Program: Wymiana nieekologicznych pieców na paliwa stałe

Dla kogo: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym

Wysokość wsparcia:

- 8 000 zł na zakup kotła gazowego lub olejowego;

- 2 376 zł na budowę przyłącza gazowego;

- 16 000 zł na zakup gruntowej pompy ciepła

Warunki: nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe

Gdzie wnioskować: Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41

Termin: nabór ciągły, przez cały rok

Regulamin: https://legionowo.pl/pl/srodowisko/nie-truj-daj-oddychac-/dotacje

Kontakt: Marcin Galoch, tel. (22) 766 40 66, marcin.galoch@um.legionowo.pl

 

Gmina Nieporęt

Program dotacji na 2023 r. w przygotowaniu. Więcej informacji już wkrótce.

Kontakt: Monika Dąbrowska, tel. (22)7670410,

 

Gmina Serock

Program: Wymiana istniejących systemów grzewczych zasilanych piecami lub kotłami c.o. na paliwo stałe na systemy grzewcze korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz pozwalające na osiągnięcie efektu ekologicznego

Dla kogo: Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, posiadające prawo własności lub użytkowania wieczystego w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na terenie Miasta i Gminy Serock

Wysokość wsparcia:

- budynek mieszkalny jednorodzinny - 4000 zł;

- lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym - 3000 zł;

- budynek mieszkalny wielolokalowy, w którym lokale mieszkalne są ogrzewane ze wspólnego źródła ogrzewania - 10000 zł;

- lokal usługowy - 3000zł;

- lokal usługowy w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania- 3000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur

Warunki: wymiana istniejących systemów grzewczych zasilanych piecami lub kotłami c.o. na paliwo stałe na system grzewczy korzystniejszy pod względem sprawności energetycznej oraz pozwalający na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Gdzie wnioskować: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej

Termin: trzy terminy naborów wniosków: pierwszy nabór: luty, drugi nabór: maj, trzeci nabór: sierpień

Kontakt: Ilona Kuśnierz, tel. (22) 782 88 53, ochronasrodowiska@serock.pl

 

Gmina Wieliszew

Program: Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew

Dla kogo: podmioty legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego lub są posiadaczami samoistnymi nieruchomości (w przypadku innego prawa niż własność lub użytkowanie wieczyste Wnioskodawca powinien posiadać i przedłożyć w Urzędzie zgodę właściciela/współwłaściciela budynku)

Wysokość wsparcia

- 75%, ale nie więcej 3 000 zł- na zakup pieca gazowego,

- 75%, ale nie więcej niż. 3 000 zł - na wykonanie i montaż gazowej instalacji wewnętrznej,

- 50% - max 5 000 zł - na zakup kotła na pellet

Warunki: do wniosku o kocioł gazowy należy dołączyć umowę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej, do wniosku o wykonanie i montaż gazowej instalacji wewnętrznej należy dołączyć umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej (w odniesieniu do budynków, w których instalacja gazowa była zakładana przed 2010 r. takie umowy nie były zawierane, zamiennie wymagany jest protokół potwierdzający odbiór przyłącza gazowego) oraz prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji gazowej.

Gdzie wnioskować: Gmina Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew. Punkt konsultacyjny od poniedziałku w godzinach 8 -15

Termin: 1 stycznia 2023 r. - 30 września 2023 r.

Kontakt: Łukasz Ziemak, tel. 533461007, lziemak@wieliszew.pl

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Podstawowy poziom: Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł,

Formy dofinansowania :

- dotacja;

- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Podwyższony poziom: osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza kwoty:

a) 1894zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2651zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Formy dofinansowania:

- dotacja;

- pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;

- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;

- dotacja z prefinansowaniem

Najwyższy poziom: osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza kwoty:

a) 1 090zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Formy dofinansowania:

- dotacja;

- pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;

- dotacja z prefinansowaniem

Wysokość wsparcia: max 135.000 zł,

wfosigw.pl/wpcontent/uploads/2022/12/0-Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-3.01.2023-oznakowane.pdf

Gdzie wnioskować: Generator wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Termin: Program realizowany będzie w latach 2018–2029

Regulamin: https://wfosigw.pl/wp-content/uploads/2022/12/A.1-2022.12.14-Regulamin-PPCP-sc.-wfosigw.pdf

Program Priorytetowy, https://wfosigw.pl/wpcontent/uploads/2022/12/0-Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-3.01.2023-oznakowane.pdf

Gminne Punkty Konsultacyjne do programu „Czyste Powietrze”

Gminy z terenu powiatu legionowskiego, które mają podpisane porozumienia na prowadzenie Punktów konsultacyjnych:

  1. Gmina Serock: Ilona Kuśnierz, (22) 782 88 53, ochronasrodowiska@serock.pl

Kontakt: https://www.serock.pl/4749,gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze

  1. Gmina Legionowo: Marcin Galoch (22) 766 40 66 lub (22) 766 40 65. 

Kontakt: https://legionowo.pl/a/uruchamiamy-punkt-konsultacyjny-programu-czyste-powietrze

  1. Gmina Wieliszew: Łukasz Ziemak, tel. (22) 782 19 10, lziemak@wieliszew.pl

Kontakt: https://wieliszew.pl/page/gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny  

  1. Gmina Nieporęt: Piotr Brysiacz, Agnieszka Galińska tel. (22)767 04 35

 

Ponadto jako wsparcie dla gmin powiatu legionowskiego funkcjonuje dodatkowy punkt konsultacyjny w Starostwie Powiatowym w Legionowie, kontakt: Izabela Paczesna, tel. (22) 764 01 85, powietrze@powiat-legionowski.pl

 

Ulotka czym palić: https://www.powietrze.mazovia.pl/uploaded_images/1543316915_zakaz-spalania-paliw-wskazanych-w-uchwale-antysmogowej-ulotka.pdf ]

 

fot. główne www.freepik.com