Deklaracja dostępności
MENU

Powiat Legionowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.powiat-legionowski.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 1999

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 marca 2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje;
 • materiały pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik;
 • filmy, zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, do których nie dodano napisów dla osób głuchoniemych, napisy są dodawane sukcesywnie;
 • nirktóre fimy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ były zaciągane z serwisu zewnętrznego;
 • niektóre pliki w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, ponieważ były skanowane / przesłane przez podmiot zewnętrzny;
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

- cel linku nie jest odpowiednio określony,
- opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2020.

Akualizacja oświadczenia dnia: 31 marca 2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Aplikacje mobilne

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 listopada 2021

Aplikacja turystyczna Powiat Legionowski - informacje o aplikacji: https://powiat-legionowski.pl/turystyka/aplikacja

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.europilot.powiatlegionowski

App Store: https://apps.apple.com/pl/app/powiat-legionowski/id1233825055?l=pl

Aplikacja jest częściowo zgodna z stawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak automatów czytających, czytania opisu zdjęć w trybie ułatwień oraz audio deskrypcji
 • brak wysokiego kontrastu
 • grafiki w menu bocznym
 • autoukrywanie

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Król, dostepnosc@powiat-legionowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 76 40 425. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Biuro Obsługi Mieszkańca / Kancelaria (centrala)

tel.: 22 7640 100

tel.: 22 7640 400

fax. 22 7640 450

e-mail: kancelaria@powiat-legionowski.pl

 

Administrator serwisu

Wydział Kultury i Promocji
tel. 22 7540 554, 22 7540 556, 22 7540 583
e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek posiada 6 kondygnacji: parter i 5 pięter
 • do budynku prowadzą 3 wejścia:
  - główne wejście od strony ul. Sikorskiego, bez schodów, z  kostką i niewielkim nachyleniem;
  - wejście techniczne od tyłu, przy auli, schody, brak dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  - wejście od ul. Fabrycznej, prowadzące do Wydziału Komunikacji, z pochylnią do wjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • informacja znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku
 • Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze, na prawo od holu głównego, przed windami wchodząc głównym wejściem

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • windy znajdują się na wprost wejścia głównego, przyciski z numerami pięter oznaczone alfabetem Braille'a;
 • korytarze dostępne dla osób na wózkach;
 • węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu do baru, na lewo od wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • przenośna rzenośna pętla indukcyjna wspomagająca komunikację z osobami znajduje się na partrzerze,  w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców
 • brak informacji głosowych
 • oznaczenia kontrastowe na szybach w wejściach i szybach w ciągach komunikacyjnych oraz na schodach
 • pochylnia przy wejściu od ul. Fabrycznej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym do budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • tłumacz języka migowego online - ikonka na stronie głównej (link tutaj)
 • tłumacz języka migowego online w języku ukraińskim - ikonka na stronie głównej (link tutaj)
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dotyczące dojazdu

Do Starostwa Powiatowego w Legionowie można dojechać komunikacją autobusową. Autobusy zatrzymują się nieopodal budynku, przy ulicy Fabrycznej, przystanek Starostwo Powiatowe.