Deklaracja Dostępności serwisu powiat-legionowski.pl
MENU

Powiat Legionowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat-legionowski.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 1999

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 sierpnia 2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchoniemych. Napisy są dodawane sukcesywnie.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Ambroziak, dostepnosc@powiat-legionowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 76 40 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Biuro Obsługi Mieszkańca / Kancelaria (centrala)

tel.: 22 7640 100

tel.: 22 7640 400

fax. 22 7640 450

e-mail: kancelaria@powiat-legionowski.pl

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek posiada 6 kondygnacji: parter i 5 pięter
 • do budynku prowadzą 3 wejścia:
  - główne wejście od strony ul. Sikorskiego, bez schodów, z  kostką i niewielkim nachyleniem;
  - wejście techniczne od tyłu, przy auli, schody, brak dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  - wejście od ul. Fabrycznej, prowadzące do Wydziału Komunikacji, z pochylnią do wjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • informacja znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku
 • Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze, na prawo od holu głównego, przed windami wchodząc głównym wejściem

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • windy znajdują się na wprost wejścia głównego
 • korytarze dostępne dla osób na wózkach
 • węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu do baru, na lewo od wind

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • oznaczenia kontrastowe na szybach w wejściach i szybach w ciągach komunikacyjnych oraz na schodach
 • pochylnia przy wejściu od ul. Fabrycznej

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym do budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • brak tłumacza języka migowego.
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dotyczące dojazdu

Do Starostwa Powiatowego w Legionowie można dojechać komunikacją autobusową. Autobusy zatrzymują się nieopodal budynku, przy ulicy Fabrycznej, przystanek Starostwo Powiatowe.

 • Linia L-10 kursująca na trasie Wieliszew-Plaża - Legionowo PKP rozkład jazdy tutaj
 • Linia 731 kursująca na trasie Warszawa Żerań FSO - Legionowo Starostwo Powiatowe rozkład jazdy tutaj
 • BEZPŁATNA linia autobusowe Powiatu Legionowskiego Nr 7 - kursująca na trasie Serock - Legionowo PKP  rozkład jazdy tutaj
 • BEZPŁATNA linia autobusowe Powiatu Legionowskiego  Nr 8 - kursująca na trasie Dębe - Legionowo PKP rozkład jazdy tutaj