Wydział Komunikacji
MENU

Informacja o sposobie złożenia zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r poz. 256 ze zm.), art. 63 § 1 k.p.a., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także zgodnie z art. 63 § 3a Kpa - podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (Kodeks postępowania administracyjnego z 2020 poz. 256 ze zm.).

W związku z powyższym w celu skutecznego zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu  wniosek wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP, poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie starostwa.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 764-01-57, 22 764-01-52.

UWAGA!
Od 24 października 2020 w starostwie zawieszona została obsługa klientów w soboty.

 

Urząd czynny jest w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00. Od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Obsługa ostatnich interesantów w wydziale komunikacji rozpoczyna się na pół godziny przed zamknieciem urzedu.

W Wydziale Komunikacji obowiązuje system numerkowy, należy pobrać dedykowany bilet.

 

Zachęcamy do Internetowego umawiania wizyt:

Zarezerwowanie jednego terminu wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

kalendarz wizyt

Jeśli terminarz wizyt nie wyświetla dostępnych terminów oznacza to, że wszystkie możliwe terminy w najbliższych 2 tygodniach są już zajęte. Kolejne wolne terminy będą dostępne następnego dnia.

Informacje dotyczące aktulnego funkcjonowania Wydziału Komunikacji znajdują się w zakładce Aktualności/Ogłoszenia Wydziału Komunikacji

 

W sobotę w godzinach od 8.00 do 11.30 realizowana jest również obsługa spraw z zakresu

rejestracji pojazdów: (informacje i wnioski znajdują się w menu po lewej stronie)

  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów
  • przyjmowanie wniosków o wymianę dowodu rejestracyjnego
  • przyjmowanie wniosków o wtórnik dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych karty pojazdu, nalepki na szybę
  • wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych
  • przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdu
  • czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu

praw jazdy: (informacje i wnioski znajdują się w menu po lewej stronie)

  • wydawanie profilów kandydata na kierowcę PKK
  • przyjmowanie wniosków o wymianę prawa jazdy
  • przyjmowanie wniosków o wtórnik prawa jazdy
  • wydawanie praw jazdy

Zapraszamy do umówienia się na wizyty w Wydziale Komunikacji tel. 22 7640 157