Rozwiązanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
MENU

Rozwiązanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Wykreślenie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego. Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:

 • sporządzić listę obecności na zebraniu,
 • podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu,
 • sporządzić protokół z zebrania.

W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Następnie likwidator:

 • pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie / na stronie internetowej).

W dalszej kolejności likwidator:

 • sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
 • przygotowuje listę wierzycieli i dłużników;
 • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 • tworzy sprawozdanie finansowe;
 • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • zawiadamia bank prowadzący obsługę klubu,
 • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
 • składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną. Od decyzji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania można się odwołać za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Źródło: poradnik.ngo.pl

 

Niezbędne dokumenty:

WNIOSEK O WYKREŚLENIE STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ Z EWIDENCJI