Nieodpłatna pomoc prawna
MENU
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJE i ZAPISY  w Starostwie Powiatowym w Legionowie pod numerem tel. 789 446 860  w godz. 8-16 oraz na stronie https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Uwaga! Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać tylko osoby, które dokonają wcześniejszego zapisu. Klienci, którzy na poradę przyjdą niezapisani, nie zostaną przyjęci.

Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl w dziale:  Aktualności - nieodpłatna pomoc prawna w zakładce: Dla mieszkańców (link).

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Starostwo Powiatowe w Legionowie – p. 207 na 2. piętrze
ul. gen. W. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00


Urząd Miasta Legionowo – wejście z zewnątrz
przy wjeździe na parking Urzędu
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2024 r. prowadzone przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie
ul. Modlińska 102

pon.  8.00-12.00
wt.    10:00-14:00
czw. 12:00-16:00
 
Urząd Miasta i Gminy Serock - parter
Serock, ul. Rynek 21
śr.     08:00-12:00
pt.    12:00-16:00

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim w 2024 r. prowadzone przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.  8:00-12:00
śr.  11:30-15:30

Urząd Gminy Nieporęt - pokój nr 1 na parterze
Pl. Wolności 1
czw. 12:00-16:00
pt.  9:00-13:00

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim w 2024 r. ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono:

Starostwo Powiatowe w Legionowie – p. 207 na 2. piętrze
ul. gen. W. Sikorskiego 11
pon.- pt. 12:00-16:00

Spotkania z mediatorem, po zgłoszeniu zapotrzebowania, zastępować będą dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W przypadku braku zapotrzebowania na nieodpłatną mediację w punkcie odbywa się dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.  Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Legionowie pod numerem telefonu 789 446 860 w godz. 8-16. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Prawo pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne.
 3. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 4. Prawo karne.
 5. Prawo administracyjne.
 6. Prawo cywilne.
 7. Prawo rodzinne.
 8. Prawo podatkowe.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod nr 789 446 860

b) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 789 446 860 w godz. 8-16.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) porada prawna może być udzielona poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu umówienia takiej wizyty prosimy o kontakt pod numerem 789 446 860 oraz zgłoszenie zapotrzebowania na taki rodzaj porady.

 

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).

 

Pliki do pobrania: