Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
MENU

Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie oraz par. 1 rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, a nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

 

Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku założycieli klubu. Zgodnie z ustawą o sporcie do wniosku załącza się:

  • statut;
  • listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia,
  • miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
  • informację o adresie siedziby klubu sportowego.

 

Ponadto, do wniosku należy dołączyć także odpisy uchwał zebrania założycielskiego oraz dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. Wpis (lub odmowa wpisu) do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej i podlega opłacie w wysokości 10 zł płatnej na konto Gminy Legionowo (aktualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat znajduje się tutaj: https://www.bip.legionowo.pl/a,77697,gmina-miejska-legionowo.html).

 

Starosta, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Legionowie wydaje decyzję o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji. Ponadto klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.

Źródło: poradnik.ngo.pl

 

Niezbędne dokumenty:

WNIOSEK O WPIS STOWARZYSZENIA DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ