Zakładanie uczniowskiego klubu sportowego
MENU

Zakładanie uczniowskiego klubu sportowego

Uczniowski klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej procedurze rejestracji. Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

Pierwsza czynność konieczna dla założenia UKS to zwołanie zebrania założycielskiego. Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia, a więc także organizacje sportowe,mogą zakładać obywatele polscy, którzy korzystają z pełni praw publicznych oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyli 18 lat i nie są ubezwłasnowolnieni). Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego rodzice lub opiekunowie, nie ma jednak biernego ani czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16–18 lat sam decyduje o przynależności do stowarzyszenia oraz korzysta z pełni praw wyborczych, ale w składzie zarządu danej organizacji większość muszą stanowić osoby pełnoletnie. Takie same prawo mają cudzoziemcy zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Osoby zgromadzone na zebraniu założycielskim podejmują uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz (art. 9 i 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Mogą też wybrać komitet założycielski. Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.

Uchwalenie statutu to najważniejsza czynność w trakcie powoływania klubu, który w statucie określa swój ustrój, organizację, sposób i cele działania. Przyjmuje się, iż statut ma charakter prawny umowy zawartej przez osoby zawiązujące klub, do którego przystępują dalsi członkowie.

Artykuł 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut stowarzyszenia – w tym przypadku UKS. Są to:

 • nazwa organizacji,
 • siedziba i teren działania,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • informacje o członkach organizacji (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka),
 • informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy),
 • informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość),
 • sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał,
 • źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd organizacja będzie miała pieniądze na działalność (sposób  uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich),
 • sposób reprezentowania organizacji, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • zasady wprowadzania zmian w statucie,
 • sposób rozwiązania się organizacji.

 

Oczywiście statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Ważne jednak, aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego.

 

Następnie zarząd składa wniosek z wymaganymi załącznikami o wpis klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Legionowskiego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Źródło: poradnik.ngo.pl

 

Dokumentami niezbędnymi do założenia stowarzyszenia kultury fizycznej są:

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

UCHWAŁA O ZAŁOŻENIU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

UCHWAŁA O PRZYJĘCIU STATUTU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

UCHWAŁA O WYBORZE ZARZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

UCHWAŁA O WYBORZE KOMISJI REWIZYJNEJ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO