Rozwiązanie
MENU

Rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia (w zależności od tego, jak zostało to zapisane w regulaminie). Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia musi odbywać się zgodnie z zapisami regulaminu działalności stowarzyszenia.

W uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia powołuje się likwidatora stowarzyszenia zwykłego (jeśli regulamin tak stanowi). Dokonuje on zestawienia i likwidacji majątku stowarzyszenia, a z przeprowadzonego procesu likwidacji sporządza protokół.

Zakończeniem prac związanych z likwidacją stowarzyszenia zwykłego, jest wniosek likwidatora do organu nadzorującego o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji.

Wzory dokumentów:

WNIOSEK O WYKREŚLENIE STOWARZYSZENIA Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
KARTA INFORMACYJNA

Na podstawie wniosku likwidatora stowarzyszenia zwykłego powołanego uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia, organ nadzorujący (Starostwo Powiatowe w Legionowie) dokonuje wykreślenia stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

O dokonaniu wykreślenia organ nadzorujący niezwłocznie zawiadamia stowarzyszenie.