Obowiązki
MENU

Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności wymuszających dokonanie zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, złożyć do organu nadzorującego (Starostwa Powiatowego w Legionowie) wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych. Do wniosku dołączyć należy dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia zmian (np. uchwałę Walnego Zebrania Członków o powołaniu nowego zarządu).

Danymi, które zamieszczane są w ewidencji są:

1) nazwa stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby;
2) imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
3) imiona i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
4) informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;
5) informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
6) informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;
7) imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;
8) informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru.

Zgodnie z powyższymi zapisami, przedstawiciele stowarzyszenia zwykłego muszą dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Legionowie dokumenty z Walnego Zebrania Członków, na którym dokonano zmian w przynajmniej jednym z powyższych obszarów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od terminu zebrania.

Niebędne dokumenty:

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
KARTA INFORMACYJNA