Pakiet edukacyjny
MENU
fot. Daniel Katkowski

Pakiet edukacyjny

Od najdawniejszych czasów życie człowieka było ściśle związane z życiem lasu. Las odgrywał ważną rolę w gospodarce i rozwoju kulturalnym społeczeństw, sam też ulegał ich wpływom. Początkowo las dawał człowiekowi schronienie i pożywienie. Później człowiek zaczął coraz intensywniej użytkować las, lecz w sposób nieprzemyślany. Nastąpiło jednak uświadomienie, że nie można ograniczać się wyłącznie do eksploatacji lasu, lecz trzeba go pielęgnować i utrzymywać jego egzystencję. W miarę rozwoju społeczności ludzkich nabierały znaczenia pozagospodarcze funkcje lasu. Zaczęto chronić przyrodę, tworzyć rezerwaty dla zwierząt zagrożonych wyginięciem i rzadkiej oryginalnej roślinności, a także doceniać las jako źródło tlenu.

Jednym z bardziej produktywnych producentów tlenu jest buk. Jeden wyrośnięty buk wytwarza w ciągu doby około 7000 litrów tlenu, a więc tyle, ile potrzebuje 50 ludzi. (E.W. Dreyer, 1995). Zalesiony pas drzew o szerokości 100 m zmniejsza natężenie hałasu o 15 decybeli. Las utrzymuje właściwy poziom wody gruntowej, chroni glebę przed erozją, łagodzi klimat.(Przewodnik las, 1997). Jest miejscem życia dla ogromnej liczby organizmów. (Górny, 1988). Spełnia również wiele innych funkcji, które są bezcenne i niezastąpione dla ludzi. Trzeba tylko z dóbr jakie daje las racjonalnie korzystać.

Buk
Polska słynęła przez wiele wieków z wielkich puszcz i kniei, i jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku około 40% jej powierzchni pokrywały lasy. Jednakże w następnych okresach lesistość zmniejszała się gwałtownie, wynosząc na początku XIX wieku 31%, 1938 r. - 21%, a w 1945 roku niewiele ponad 20%. Zapoczątkowano więc planowe zwiększanie powierzchni leśnej Polski. W rezultacie wzrosła ona w latach 1946 - 1989 z około 6,5 mln. ha do ponad 8,6 mln. ha, czyli ponad 2 mln ha. Obecnie wskaźnik lesistości Polski wynosi 27,8% podczas gdy w Europie wynosi ponad 30%. (Poradnik leśniczego, 1991).

Powierzchnia obszarów chronionych w Polsce w końcu stycznia 1996 roku wynosiła 72 298,4 km2, co stanowi 23,1% powierzchni Polski. Wciąż są projektowane nowe obiekty ochrony przyrody. Rezerwaty przyrody, według stanu na 30.01.1996 roku było ich w Polsce 1133, o łącznej powierzchni 1207,3 km2, co w przybliżeniu stanowi 0,4% powierzchni naszego kraju. (J. Radziejowski, 1996).