Geodezja i mapy
MENU

W soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 realizowana jest także obsługa spraw z zakresu

geodezji:

  • wydawanie  wypisów z rejestru gruntów
  • przyjmowanie wniosków o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  • wydawanie zaświadczeń i wcześniej zamówionych dokumentów

map geodezyjnych:

  • udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci map ewidencyjnych i map zasadniczych
  • przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
  • wydawanie uwierzytelnionych dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego