Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
MENU

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ul. gen.  Władysława Sikorskiego 11.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: kancelaria@powiat-legionowski.pl

c) telefonicznie: 22 764 01 00 lub 22 764 04 00.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Powiat Legionowski inspektorem ochrony danych pod adresem email dpo@powiat-legionowski.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 1. realizacji złożonego przez Państwa wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z ciążącymi na Powiecie Legionowskim obowiązkami wynikającymi z Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2018 poz. 995 z późn. zm.) lub
 2. zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO lub
 3. przesyłania przypomnień i zaproszeń na wydarzenia, spotkania, umówione wizyty, Newslettera i innych materiałów promocyjnych oraz publikacji Państwa danych osobowych i wizerunku w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Powiatu Legionowskiego na  podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w tym zakresie, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Powiatem Legionowskim przy prowadzeniu działań promocyjnych powiatu, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w tym zakresie.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

 1. przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 271) w przypadku złożonych przez Państwa wniosków lub zawartych umów lub
 2. do czasu ustania celu ich przetwarzania gdy dane będą pozyskane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych jeżeli odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 1. obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań przez Powiat Legionowski związanych ze złożonym przez Państwa wnioskiem lub
 2. niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy z Państwem lub
 3. dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania przypomnień i zaproszeń na wydarzenia, spotkania, umówione wizyty, Newslettera i innych materiałów promocyjnych oraz publikacji Państwa danych osobowych i wizerunku w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Powiatu Legionowskiego