Obowiązki
MENU

Obowiązki stowarzyszenia

Każda organizacja pozarządowa – bez względu na to czym się zajmuje – ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego (potocznie nazywanego bilansem, choć bilans stanowi tylko jedną z trzech części sprawozdania, -pozostałe dwie to rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Ponieważ w większości organizacji „rokiem obrotowym” – czyli okresem, którego ma dotyczyć sprawozdanie, jest rok kalendarzowy, to termin przygotowania sprawozdania przez księgowego przypada na 31 marca (czyli trzy miesiące po zakończeniu roku). Następnie organizacja ma trzy miesiące na przyjęcie sprawozdania – czyli określone w statucie władze (np. zarząd lub walne zebranie członków) mają na to czas do 30 czerwca. Następnie w ciągu 10 dni sprawozdanie finansowe trzeba przesłać do urzędu skarbowego. Ostatecznym terminem na wysłanie sprawozdania do US jest zatem 10 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinię audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji). Jeśli organizacja nie złożyła sprawozdania, może być ukarana mandatem. Każda organizacja pozarządowa musi przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego najpóźniej do 10 lipca.

Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą ponadto złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dniu od daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli najpóźniej 15 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinię audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji).

Ponadto, każda zmiana dotycząca danych stowarzyszenia podlegających wpisowi do KRS musi być zgłoszona wnioskiem o wpis do rejestru złożonym nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Informację o zmianie członków władz stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej) zgłasza się do KRS wypełniając: formularz KRS-Z20 (informacje ogólne identyfikujące stowarzyszenie, a także informacje o składanych załącznikach) oraz formularz KRS-ZK (zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów). Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie. W związku z tym, że wybór i odwołanie członków władz należy do kompetencji walnego zebrania członków będą to protokół z walnego zebrania członków wraz z listą obecności oraz uchwała walnego zebrania członków o wyborze/odwołaniu członków zarządu/komisji rewizyjnej. Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Stowarzyszenie, które zmieniło adres/siedzibę zgłasza tę informację do KRSu na formularzu KRS-Z20. Jeśli został zmieniony tylko adres w obrębie tej samej miejscowości informację tę zgłasza się wypełniając pole C.3 w formularzu. Jeśli została zmieniona siedziba np. stowarzyszenie z Warszawy przenosi się do powiatu legionowskiego, to wypełnia się pole C.3 dotyczące zmiany danych adresowych oraz pole C.5 dotyczące zmiany statutu, ponieważ informacja o siedzibie (najczęściej wymieniana jest miejscowość w której znajduje się siedziba) pojawia się w statucie stowarzyszenia. Po zmianie siedziby zgłoszenia dokonuje się do dotychczasowego KRSu. Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji. Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Zawsze po tym jak stowarzyszenie zmieni statut (nawet, jeśli są to zmiany tylko porządkujące, np. zmienia się numeracja, dopisywany jest jeden paragraf, czy usuwane dwa inne, itd.) należy zgłosić tę informację do sądu. Wniosek o zmianę statutu składa się z: formularza KRS-Z20 (w nim należy wpisać kiedy i co się zmieniło w statucie, a także o ile uległy zmianie nowe brzmienie bądź nowe cele organizacji. Uwaga! Jeśli zmieniany jest sposób reprezentacji czyli zapisy o tym, kto w imieniu stowarzyszenia podpisuje umowy, formularze, itd. to składany jest również formularz KRS-ZK), jednolitego tekstu statutu, dokumentów potwierdzających zmianę (np. uchwała o zmianie statutu, protokół z walnego zebrania członków na którym podjęto uchwałę o zmianie i lista obecności członków na tym zebraniu), potwierdzenia wniesienia opłaty, jeśli są one wymagane.

Źródło: poradnik.ngo.pl

Informacja o opłatach KRS