Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
MENU

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie oraz par. 1 rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych, UKSy działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, a nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

 

Wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku założycieli klubu. Zgodnie z ustawą o sporcie do wniosku załącza się:

  • statut;
  • listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia,
  • miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
  • informację o adresie siedziby klubu sportowego.

 

uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłacie skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej, zgodnie z którym nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej (np. wydanie decyzji oraz wydanie zaświadczenia) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (gdy wydawano tę opinię, kultura fizyczna znajdowała się w gestii MEN) zawartym w piśmie z 27 listopada 2007 roku (nr DP-KS-022-629/07), działalność uczniowskich klubów sportowych spełnia wymogi przepisów ustawy o opłacie skarbowej, zatem urzędowe czynności i zaświadczenia wydane na wniosek UKS są zwolnione z opłat.

 

Starosta, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Legionowie wydaje decyzję o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji. Ponadto uczniowski klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.

Źródło: poradnik.ngo.pl

 

Niezbędne dokumenty:

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH