Architektura
MENU

  W sobotę w godzinach od 8.00 do 12.00 realizowana jest także obsługa spraw z zakresu architektury:

  - przyjmowanie wniosków w sprawach:

  •  pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego
  • udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych
  • pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego
  • zgłoszenia budowy i wykonania robót budowlanych  
  • zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

  - przyjmowanie i wydawanie innych dokumentów
  - wydawanie dzienników budowy
  - udostępnianie akt sprawy
  - uprawomocnianie decyzji