Architektura

MENU

W sobotę w godzinach od 8.00 do 12.00 realizowana jest także obsługa spraw z zakresu architektury:

- przyjmowanie wniosków w sprawach:

  •  pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego
  • udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych
  • pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego
  • zgłoszenia budowy i wykonania robót budowlanych  
  • zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

- przyjmowanie i wydawanie innych dokumentów
- wydawanie dzienników budowy
- udostępnianie akt sprawy
- uprawomocnianie decyzji