Stowarzyszenia zwykłe
MENU

Co to jest stowarzyszenie zwykłe i jakie ma prawa
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia i nie posiada osobowości prawnej.

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym m. in. prawo własności, a także zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi członkami. Następuje to w momencie, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe mogą pozyskiwać środki na działalność nie tylko, jak było dotychczas, wyłącznie ze składek członkowskich, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Ponadto stowarzyszenia zwykłe, które dokonały wpisu do ewidencji, mogą otrzymywać dotacje na zasadach określonych m. in. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Stowarzyszenie zwykłe, które liczy co najmniej siedmiu członków może, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przekształcić się w stowarzyszenie (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym).

UWAGA! Stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić działalności gospodarczej!