Zakładanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
MENU

 

Zakładanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej procedurze rejestracji. Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

Pierwsza czynność konieczna dla założenia UKS lub stowarzyszenia sportowego to zwołanie zebrania założycielskiego. Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia, a więc także organizacje sportowe,mogą zakładać obywatele polscy, którzy korzystają z pełni praw publicznych oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyli 18 lat i nie są ubezwłasnowolnieni). Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego rodzice lub opiekunowie, nie ma jednak biernego ani czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16–18 lat sam decyduje o przynależności do stowarzyszenia oraz korzysta z pełni praw wyborczych, ale w składzie zarządu danej organizacji większość muszą stanowić osoby pełnoletnie. Takie same prawo mają cudzoziemcy zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Osoby zgromadzone na zebraniu założycielskim podejmują uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz (art. 9 i 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Mogą też wybrać komitet założycielski. Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.

Uchwalenie statutu to najważniejsza czynność w trakcie powoływania stowarzyszenia, które w statucie określa swój ustrój, organizację, sposób i cele działania. Przyjmuje się, iż statut ma charakter prawny umowy zawartej przez osoby zawiązujące stowarzyszenie, do której przystępują dalsi członkowie.

Artykuł 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut takiego stowarzyszenia lub uczniowskiego klubu sportowego. Są to:

  • nazwa organizacji,
  • siedziba i teren działania,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • informacje o członkach organizacji (m.in. sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka),
  • informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy),
  • informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość),
  • sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał,
  • źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd organizacja będzie miała pieniądze na działalność (sposób  uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich),
  • sposób reprezentowania organizacji, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
  • zasady wprowadzania zmian w statucie,
  • sposób rozwiązania się organizacji.

Oczywiście statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Ważne jednak, aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego

Następnie zarząd składa wniosek z wymaganymi załącznikami o wpis klubu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Legionowskiego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Źródło: poradnik.ngo.pl

 

Dokumentami niezbędnymi do założenia stowarzyszenia kultury fizycznej są:

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

UCHWAŁA O ZAŁOŻENIU STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

UCHWAŁA O PRZYJĘCIU STATUTU STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

UCHWAŁA O WYBORZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

UCHWAŁA O WYBORZE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ