Wpis do ewidencji
MENU

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 20 maja 2016 r.), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych zobowiązane były dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Co za tym idzie, brak wpisu do 20 maja 2018 r. skutkował rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Po założeniu stowarzyszenia zwykłego jego przedstawiciel lub zarząd (w zależności od tego, jakie władze zostały wybrane na zebraniu założycielskim) zobowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Dopiero z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność.

Aby dokonać wpisu do ewidencji, należy dostarczyć do starostwa właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia wniosek o wpis do ewidencji dołączając:

1) regulamin działalności;
2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

UWAGA! Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku do jego siedziby (tj. Starostwa Powiatowego w Legionowie). Jeśli jednak wniosek o wpis zawiera braki, stowarzyszenie zostaje wezwane do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w powyższym terminie powoduje jego bezskuteczność. W przypadku wystąpienia braków lub błędów we wniosku, termin 7 dni na wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych liczony jest od dnia złożenia uzupełnienia wniosku.

Niezbędne dokumenty:

WNIOSEK O WPIS STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO DO EWIDENCJI - przedstawiciel
WNIOSEK O WPIS STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO DO EWIDENCJI - zarząd
KARTA INFORMACYJNA