Obowiązki Uczniowskich Klubów Sportowych
MENU

Obowiązki Uczniowskich Klubów Sportowych

Informacje zawarte w ewidencji (tj. nazwa, siedziba oraz adres uczniowskiego klubu sportowego, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, statut, dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, cel działania oraz teren działania), muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania w starostwie każdej zmiany dotyczącej tych danych. Należy je zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały. Po złożeniu przez klub odpowiedniego wniosku starosta niezwłocznie wprowadza nowe dane do ewidencji.

Ponadto każda organizacja, a więc i uczniowski klub sportowy, ma obowiązek (na ogół do 31 marca danego roku) sporządzić sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Ma też obowiązek złożyć deklarację CIT.

Źródło: poradnik.ngo.pl

Niezbędne dokumenty:

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH