Zakładanie
MENU

Stowarzyszenie zwykłe może zostać założone przez co najmniej trzy osoby działające dla osiągnięcia wspólnych celów. W tym celu zainteresowani muszą odbyć zebranie założycielskie, podczas którego podejmą następujące uchwały o:

- powołaniu stowarzyszenia zwykłego,
- uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
- wyborze przedstawiciela lub zarządu (tu ustawodawcy pozostawiają zakładającym stowarzyszenie wolną rękę).

Regulamin stowarzyszenia określać musi:

- nazwę stowarzyszenia,
- cel lub cele działania oraz sposoby ich realizacji (tzw. środki działania),
- teren działania,
- siedzibę stowarzyszenia,
- sposoby nabywania i utraty członkowstwa,
- przedstawiciela lub zarząd,
- zasady dokonywania zmian w regulaminie działalności stowarzyszenia,
- sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Jeśli stowarzyszenie zwykłe zamierza posiadać zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, w regulaminie określić należy tryb wyboru organu oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Podczas zebrania założycielskiego, jego uczestnicy podpisują listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

Z zebrania założycielskiego sporządza się protokół.

Dokumentami niezbędnymi do założenia stowarzyszenia są:

Jeśli stowarzyszenie zdecyduje o powołaniu przedstawiciela

UCHWAŁA O POWOŁANIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA
REGULAMIN DZIAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Jeśli stowarzyszenie zdecyduje o powołaniu zarządu

UCHWAŁA O POWOŁANIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
REGULAMIN DZIAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Jeśli stowarzyszenie zdecyduje o powołaniu zarządu i komisji rewizyjnej

UCHWAŁA O POWOŁANIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA
REGULAMIN DZIAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO