Dodatkowe środki dla CIS
10 maja 2019
Dodatkowe środki dla CIS

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie otrzymało ponad 98 tys. zł dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację działań z zakresu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” będzie jednym z dziesięciu takich przedsięwzięć w Polsce. Przewiduje poprawę warunków rozwoju osób wykluczonych poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych w warsztatach zawodowych CIS, działalność partnerstwa lokalnego na rzecz organizowania na terenie powiatu przedsięwzięć wykorzystujących aktywne formy pomocy, poprawę sytuacji mieszkaniowej poprzez drobne remonty mieszkań osób skierowanych do CIS a mieszkających w komunalnym i socjalnym zasobie gminnym, pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu poprzez podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej.

Dotychczasowe doświadczenia CIS pokazują potrzebę sięgania po nowe narzędzia wsparcia, dlatego w projekcie poza stałym i sprawdzonym katalogiem działań zaproponowano wprowadzenie nowych działań – usług pośrednika pracy, edukacji w działaniu poprzez realizację projektu wolontariackiego, wsparcie uczestników CIS poprzez niewielkie remonty mieszkań komunalnych. W profilu usług pozostają, wprowadzone w 2018 roku, treningi interpersonalne i intrapersonalne oraz spotkania o wykluczeniu. W projekcie kontynuowane będą również działania, które okazały się skuteczne: Ryneczek pracy, wsparcie prawne, pomoc terapeutyczna, realizacja praktyk u pracodawców czy kursów zawodowych. Aby zastosowane w projekcie narzędzia były efektywne i gwarantowały określony wymiar zatrudnienia w projekcie, wzorem lat ubiegłych, założono współpracę z samorządem, Powiatową Izbą Gospodarczą i z pracodawcami oraz edukowanie kadry pracodawców w pracy z długotrwale bezrobotnymi i przełamywaniu stereotypów związanych z tą grupą osób.