Powiat działa w sprawie wałów przeciwpowodziowych
7 lutego 2019
Powiat działa w sprawie wałów przeciwpowodziowych

W zeszłym roku pod znakiem zapytania stanęła planowana rozbudowa i remont wałów przeciwpowodziowych na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. Aby uzyskać informacje i wyjaśnienia w tej kwestii oraz potwierdzić chęć dalszej współpracy przy realizacji tej inwestycji, zarząd Powiatu Legionowskiego zorganizował spotkanie robocze w siedzibie starostwa.

Pierwsze podejście

W lipcu 2017 r. Powiat Legionowski informował, że rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy oraz remontu wałów przeciwpowodziowych Wisły na długości prawie 20 km, po stronie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. W finansowanie przedsięwzięcia włączyło się wiele samorządów – Województwo Mazowieckie, Powiat Legionowski, Powiat Nowodworski, miasto Nowy Dwór Mazowiecki, gmina miejska Legionowo, gminy Jabłonna i Wieliszew, które w swoich budżetach zabezpieczyły środki na ten cel. W czerwcu 2017 r. podpisano stosowne porozumienie, aneksowane we wrześniu 2017 r., na mocy którego jego strony zobowiązały się do przekazania środków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji. Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie zadania w imieniu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny miał być Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW). Zgodnie z zapisami, przedmiot porozumienia miał zostać zrealizowany do 29 grudnia 2017 r. Pod koniec grudnia 2017 r. WZMiUW poinformował sygnatariuszy porozumienia, że wykonawca dokumentacji projektowej nie wywiązał się z umowy i zwrócił im przekazane na ten cel środki. Dodatkowo 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne, na mocy której WZMiUW przestał istnieć, a w jego miejsce powstała zupełnie nowa jednostka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Od tego momentu kwestia przebudowy wałów przeciwpowodziowych utknęła w martwym punkcie.

Co dalej?

Mając na uwadze konieczność realizacji tej inwestycji oraz jej znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, zarząd Powiatu zorganizował spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron inicjujące powrót do prac przygotowawczych związanych z przebudową wału przeciwpowodziowego. 7 lutego br. do siedziby legionowskiego starostwa przybyli przedstawiciele miasta Legionowo, gmin Jabłona i Wieliszew, miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Warszawie i Dębem oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Powiat Legionowski reprezentował starosta Robert Wróbel wraz z całym zarządem (wicestarostą Konradem Michalskim, członkiem zarządu Sylwestrem Sokolnickim, członkiem zarządu Arturem Stankiewiczem oraz członkiem zarządu Grzegorzem Kubalskim).

Rozmowy zdominowała kwestia możliwości wykorzystana już przygotowanej dokumentacji projektowej oraz konieczność uzupełnienia jej o brakujący raport oceny oddziaływania na środowisko. Strona samorządowa wyraziła chęć współfinansowania wykonania raportu, a także wolę współpracy i partycypowania w pozostałych kosztach inwestycji. - Kiedy dwa lata temu podejmowaliśmy wspólnie decyzję, aby przekazać środki finansowe na projektowanie wałów na Wiśle, ten proces nie został zakończony sukcesem przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dzisiaj gospodarzem tego projektu są Wody Polskie i jesteśmy w przededniu analizy dokumentów, które zostały wytedy stworzone. Umówiliśmy się na spotkanie, podczas którego, zarówno od strony prawnej, jak i merytorycznej, ta dokumentacja zostanie oceniona. Będziemy szukali możliwości, bazując na tym co już zostało zrobione, aby jak najszybciej przystąpić do projektowania, do uzyskania oceny oddziaływania na środowisko i pozwolenia na budowę. Koszt wykonania raportu oddziaływania na środowisko to około 200 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 90 mln zł. Trzeba jak najszybciej rozpocząć działania, aby zabezpieczyć środki w budżecie państwa na realizację tego dużego przedsięwzięcia. Ważne jest to, aby dokumentacja już wcześniej stworzona została oceniona i aby podjęte zostały działania projektowe. Ze strony samorządowej jest zgodność, ze powinniśmy dążyć do realizacji tej inwestycji – mówił po spotkaniu starosta Robert Wróbel.

Dążenie samorządów do przebudowy wałów przeciwpowodziowych jest jak najbardziej uzasadnione. Z opracowań wynika, że gdyby istniejący wał został przerwany, zagrożonych byłoby nawet 65 tys. mieszkańców. Stąd tak intensywne zabiegi Powiatu Legionowskiego i pozostałych samorządów, aby jak najszybciej rozpocząć konkretne działania w tej kwestii.