Szpital i strażnica – inwestycje zgodnie z planem
6 kwietnia 2020
Szpital i strażnica – inwestycje zgodnie z planem

Szpital w Legionowie

Kolejne piętra szpitala pną się w górę. Trwają  prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem ścian czwartego piętra oraz zbrojeniem i szalowaniem stropów poziomu trzeciego. Na obecnym etapie inwestycji zakończono prace konstrukcyjne poziomów minus jeden, zero oraz plus jeden. Ściany i stropy poziomu drugiego również są ukończone. Wykonano całość ścian trzeciego piętra i większość stropów tego poziomu. Zakończono prace związane z termoizolacją i odwodnieniem ścian poziomu minus jeden oraz prawie w całości wykonano zasyp wokół budynku. Do końca kwietnia planowane jest ukończenie stropów  trzeciego i czwartego poziomu oraz ścian poziomu czwartego. Rozpoczną się budowa konstrukcji łącznika oraz roboty instalacyjne - sanitarne i elektryczne.

Budynek, połączony z istniejącą Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie łącznikiem, będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Po wnikliwej analizie potrzeb na szpitalne świadczenia medyczne z zakresu poszczególnych specjalności dla naszego regionu, zadecydowano o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii i chorób wewnętrznych z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 10-łóżkowym interdyscyplinarnym oddziałem obserwacyjnym, przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami. Powstaną także pracownie diagnostyki endoskopowej, obrazowej i laboratoryjnej, w tym dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej występujących populacyjnie chorób nowotworowych. Zgodnie z zapewnieniami inwestora – Wojskowego Instytutu Medycznego, placówka znajdzie się w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego i pacjenci będą do niej przywożeni także karetkami. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2022 roku.

Nowa strażnica

Inwestycja jest już na ukończeniu, gotowa jest elewacja obiektu i prowadzone są prace wykończeniowe.
Strażnica powstała na terenie u zbiegu ulic Jagiellońskiej, Nowobarskiej i Alei Krakowskiej w Legionowie. Powiat Legionowski wsparł to przedsięwzięcie kwotą miliona złotych. Nowo wybudowany budynek pomieści komendę powiatową wraz z jednostką ratowniczo gaśniczą oraz nowoczesnym zapleczem szkoleniowym. W projekcie uwzględniono również salę edukacyjną dla dzieci i młodzieży „Iskierka”. W części garażowej budynku zaplanowano 6 podwójnych stanowisk dla samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów wsparcia logistycznego oraz stacja obsługi aparatów oddechowych, pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu i ubrań ochronnych, wieża suszenia węży, pomieszczenia techniczne, myjnia samochodowa i zaplecze magazynowe. Parter budynku zajmie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Usytuowano tam: stanowisko kierowania, salę szkoleniową, siłownię, pralnię oraz pomieszczenia socjalne. Część administracyjno-biurowa to m.in. biura wydziałów i komórek organizacyjnych komendy, pomieszczenia kierownictwa, archiwum, sala szkoleniowa dla dzieci i młodzieży, sala tradycji oraz pomieszczenia magazynowo - techniczne. Lokalizacja nowej strażnicy w strategicznym punkcie miasta pozwoli na skrócenie czasu dojazdu do zdarzeń oraz poprawi zabezpieczenie operacyjne rejonu chronionego a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu.