17 września 2019
Zmiana procedury dla przyszłych instruktorów lub wykładowców

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2019r., poz. 1200 ) informujemy, iż nastąpiła zmiana zasad kwalifikowania na egzamin osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców prowadzonej przez Starostę Legionowskiego.

Od dnia 1 lipca 2019r. egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu. Do listy osób zgłoszonych na egzamin dołącza się dowody uiszczenia opłat za egzamin.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 września 2019r. opłatę za przeprowadzenie egzaminu należy wnieść na poniżej podany rachunek bankowy:


83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Tytuł przelewu: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy lub wykładowcy ( kategoria )


Osoby zainteresowane uczestnictwem w egzaminie są zobowiązane do dostarczenia dowodu dokonania opłaty za egzamin do Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05- 119 Legionowo, pok. 103 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek w godz. 08.00 – 16.00.


Informujemy, że wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu zostanie sporządzony i przesłany do komisji egzaminacyjnej po wcześniejszym zweryfikowaniu czy osoba ubiegająca się o wpis do właściwej ewidencji spełnia wymagania określone art. 33 ust. 1 pkt 2 - 6 i 8 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. do kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm. ).

 

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców tutaj