LII Sesja Rady Powiatu
29 maja 2023, godz. 11:00 - 13:00
LII Sesja Rady Powiatu
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 - aula

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuję  LII Sesję  Rady Powiatu w Legionowie VI kadencji na dzień 29 maja 2023 r. na godz. 11.00. Obrady odbędą się w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
 4. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
 5. Informacja Powiatowego Biura ARiMR na temat wykorzystania przez mieszkańców Powiatu Legionowskiego środków będących w dyspozycji Agencji.
 6. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wieliszew.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody    na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Legionowskiego.
 12. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu w Legionowie.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

         Z poważaniem,

      Przewodniczący Rady

      Leszek Smuniewski