Gmina Wieliszew - informacje dla przedsiębiorców
Gmina Wieliszew - informacje dla przedsiębiorców

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ GMINY PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH SYTUACJA EKONOMICZNA ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19.

Wójt Gminy Wieliszew informuje, że w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz.568) zostanie przedstawiony Radzie Gminy Wieliszew projekt uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 30 września 2020 roku terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związany ze skutkiem epidemii COVID-19, wynikający z przepisów szczególnych.

Uchwała ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 i być dodatkowym wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Jednocześnie informujemy, że dopracowywane są inne możliwościami wsparcia dla przedsiębiorców, które będą przysługiwały po zweryfikowaniu poszczególnych przypadków.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 22 782 -19-20