Powiatowe przedszkole – wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Tytuł projektu: "Powiatowe przedszkole – wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

Całkowita wartość:

815 832,66 zł

Kwota dofinansowania: 803 595,17 zł
Realizacja w ramach:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Daty: Rozpoczęcia: marzec 2010
Zakończenia: wrzesień 2013
Opis:

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego.
Cel ten jest realizowany poprzez:

1. rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 2 grup już uczęszczających do przedszkola. Oprócz ramowego programu nauczania dla dzieci organizowane są dodatkowe specjalistyczna zajęcia z zakresu: hipoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, muzykoterapii, biofeedback, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej a także wyjazd edukacyjno – terapeutyczny Zielone Przedszkole,
2. uruchomienie w 2010 i 2011 r. dodatkowego naboru dzieci z autyzmem pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz organizacja zajęć specjalistycznych dla tych grup,
3. wspomaganie rodziny w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka poprzez organizację grup wsparcia, indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem oraz warsztatów tematycznych dotyczących opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
4. podniesienie świadomości rodziców i społeczności lokalnej w zakresie korzyści płynących z wczesnej edukacji.

Informacje dodatkowe:

art. z dnia 25.10.2012 r. Wyjazd na zielone przedszkole
art. z dnia 31.10.2011 r. Powiatowe europrzedszkole
art. z dnia 04.02.2010 r. Wspieramy dzieci z autyzmem