21 lipca 2017
Kolejne środki zewnętrzne dla PZSiPS

20 lipca 2017 roku w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przedstawiciele Powiatu Legionowskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu "Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie".

 

Na zdjęciu od lewej: wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski, Skarbnik Powiatu Legionowskiego Dorota Łyszkowska, Zastępca Dyrektora MJWPU ds. EFS Elżbieta Szymanik oraz członek zarządu Powiatu Michał Kobrzyński


Projekt, którego całkowita wartość dofinansowania wyniosła 621 206,04 zł realizowany będzie w ramach Poddziałania 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w okresie od 1.08.2017 r. do 31.07.2019 r., a jego głównym celem jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów placówki poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.