Informacja dla interesantów - Wydział Obsługi i Komunikacji
28 stycznia 2021
Informacja dla interesantów - Wydział Obsługi i Komunikacji

W nawiązaniu do przesłanego zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r poz. 256 ze zm.), art. 63 § 1 k.p.a., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także zgodnie z art. 63 § 3a Kpa - podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (Kodeks postępowania administracyjnego z 2020 poz. 256 ze zm.).

W związku z powyższym w celu skutecznego zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu  wniosek wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP, poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie starostwa.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 764-01-57, 22 764-01-52.