Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków
5 września 2023
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków

W dniach od 12 września 2023 do 02 października 2023 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w auli na parterze w godzinach od 8:00 do 14:00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego, dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kałuszyn i Olszewnica Nowa w gminie Wieliszew.

W dniach od 25 września 2023 r. do 13 października 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w auli na parterze w godzinach od 9:00 do 15:00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego, dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Olszewnica Stara w gminie Wieliszew.

Dokumentacje operatów, składające się z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowane zostały na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na tym etapie postępowania.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Wgląd do dokumentacji powinien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.