Kolej(ne) protesty
21 marca 2023
Kolej(ne) protesty

W połowie marca odbyły się konsultacje społeczne w sprawie planowanej inwestycji PKP PLK S.A. dotyczącej linii kolejowej, która ma powstać w ramach zadania „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Większość mieszkańców gmin, przez które wyznaczono trasy dwóch rozważanych korytarzy, wspierana przez samorządowców, jest przeciwna proponowanym rozwiązaniom.

Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest budowa linii kolejowej dużych prędkości, dzięki której skrócony zostanie czas dojazdu z Warszawy w kierunku północnym. Korytarz budowanej linii będzie przebiegał między innymi przez powiat legionowski. Przedsiębiorstwo PKP PLK S.A. przy udziale zewnętrznego podwykonawcy opracowuje Studium Wykonalności dla tej inwestycji. Prace rozpoczęto już na początku 2020 roku poprzez wyznaczenie i poddanie pod konsultacje społeczne trzech propozycji korytarzy nowej linii kolejowej. Lokalne samorządy i mieszkańcy terenów, przez które miałaby przebiegać inwestycja, czynnie uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych, wyrażając w sposób zdecydowany niezadowolenie ze wskazanych korytarzy, ingerujących znacznie w tereny zabudowane. Dlatego podjęto decyzję o kolejnym etapie konsultacji, liczbę korytarzy rozszerzając do siedmiu. Finalnie podwykonawca PKP PLK S.A., po przeprowadzeniu analizy, wyznaczył do dalszych analiz dwa korytarze nowej linii kolejowej.

Dwie opcje

Oba korytarze wiążą się z budową nowych torów przebiegających przez Legionowo i tereny gminy Wieliszew. Jeden zakłada również budowę tunelu. Jednym z głównych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnym, z punktu widzenia mieszkańców, elementem projektu jest budowa nowej linii kolejowej, wyłączającej się z linii kolejowej nr 9 pomiędzy stacjami Warszawa Choszczówka i Legionowo, przebiegającej przez teren powiatu legionowskiego z ominięciem łuków między stacjami Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pomiechówek i włączającej się ponownie do linii nr 9 na wysokości posterunku kolejowego Kątne.

W przebiegu przez teren powiatu legionowskiego korytarz 4. przewiduje odgałęzienie linii szybkich prędkości między stacjami Warszawa Choszczówka i Legionowo. Następnie linia przebiega w tunelu pod częścią osiedla Grudzie, Centrum Szkolenia Policji i częścią wsi Łajski. Na terenie gminy Wieliszew linia biegnie przez zachodnią część miejscowości Kałuszyn i dalej do mostu na Narwi, na wysokości miejscowości Kikoły w powiecie nowodworskim.

Z kolei w korytarzu 6. przewiduje się rozbudowę linii nr 9 do czterech torów na odcinku szlakowym z Warszawy do Legionowa i przejście kolei dużych prędkości (dodatkowa para torów) po śladzie starej linii na odcinku Legionowo - Chotomów (konieczna znaczna przebudowa stacji w Legionowie). Za Chotomowem linia kolejowa przeznaczona do ruchu dalekobieżnego (dużych prędkości) odgałęzia się w kierunku północnym i biegnie przez miejscowość Krubin do mostu na Narwi, na wysokości miejscowości Czarnowo w powiecie nowodworskim.

Oba warianty przewidują również prace na linii kolejowej nr 10 (Legionowo - Tłuszcz) poprzez rozbudowę jej do dwóch torów.

Mieszkańcy i samorządy są na NIE

Stacjonarne spotkania z mieszkańcami powiatu legionowskiego odbyły się: 14 marca w Jabłonnie, 15 marca w Legionowie oraz 16 marca w Wieliszewie i zgromadziły rzesze mieszkańców. Scenariusz dwóch pierwszych spotkań wyglądał podobnie. Po omówieniu przedsięwzięcia i przebiegów wskazanych korytarzy przez wykonawcę dokumentacji przedprojektowej, rozpoczął się panel pytań od mieszkańców, którzy krytycznie odnosili się do zaprojektowanych rozwiązań, w szczególności w zakresie ingerencji pasa kolejowego w istniejącą infrastrukturę. W opinii mieszkańców cele i korzyści projektu są niewspółmiernie niskie do kosztów społecznych, które ponieść będą musieli właściciele nieruchomości znajdujących w korytarzu lub bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.

Trochę inny scenariusz miało spotkanie w Wieliszewie, gdzie zaplanowano wystąpienia między innymi panelu ekspertów z branży budownictwa, ekologii i ochrony środowiska, którzy potwierdzili negatywne skutki planowanego przedsięwzięcia zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i ekologicznym. W dalszej części głos zabierali mieszkańcy, którzy podkreślali, że wskazane korytarze kolejowe burzą ład przestrzenny, mocno ingerując w lokalny układ osadniczy.

Jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji samorządowcy miasta z Legionowo oraz gmin Wieliszew i Jabłonna podpisali wspólną deklarację, w której wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec przedstawionych wariantów przebiegu korytarzy 4 i 6, wskazując konieczność trasowania nowej linii w istniejącym pasie kolejowym, bez konieczności wywłaszczeń i ingerencji w istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługową.