Misja rodzina zastępcza
30 maja 2021
Misja rodzina zastępcza

Przypadający 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń i gratulacji, a także poinformowania o możliwości zostania rodziną zastępczą. Nabór prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie trwa nieprzerwanie.

O tej misji, Magdalena Jagnyziak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mówi - Rodzicielstwo zastępcze to przede wszystkim spojrzenie na małego człowieka tak, jakby patrzyło się na siebie sprzed lat. To rozumienie potrzeb dziecka, wspieranie w rozwoju, podtrzymywanie, a czasem odbudowywanie więzi. Rodzina zastępcza pełni funkcję tymczasową, kiedy rodzina naturalna przeżywa kryzys. Przez ten czas zastępcze środowisko ma za zadanie pomóc dziecku odnaleźć się w trudnej dla niego sytuacji, zrozumieć problemy młodego człowieka i wesprzeć go, podążać za nim, znaleźć najlepsze trwałe rozwiązanie dla dziecka. Rodzina zastępcza wspierając dziecko, daje mu przestrzeń i czas do możliwie szybkiego powrotu do środowiska rodzinnego.

Podaruj mi trochę słońca banner promujacy rodzicielstwo zastępczne. Po lewej stronie chłopiwec wyciągający ręce ku górze. Po prawej logotypy PCPR orazPowiat Legionowski.

 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

• Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

• Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

• Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

• Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

• Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa;

• Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz pro-wadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co naj-mniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzicielstwo zastępcze to misja, a rodziny, które ofiarowują swój czas, zaangażowanie, ale przede wszystkim miłość, to bohaterowie dnia codziennego. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich domach, odzyskują namiastkę normalności. Opieka nad dzieckiem w pieczy zastępczej to nie tylko czynności pielęgnacyjno-wychowawcze, ale też zapewnienie szeroko pojętej opieki psychologicznej. W rodzinach zastępczych dzieci skrzywdzone przez los mają szansę poznać normalne życie, być otoczone miłością, której tak bardzo potrzebują, odkrywać swoje pasje i zainteresowania – mówi Anna Gajewska radna Rady Powiatu w Legionowie.

Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-nie w Legionowie, ul. W. Sikorskiego 11, tel.: 22 76 40 140.

Więcej informacji tutaj.

Do życzeń dla rodzin zastępczych przyłączł się także Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.