Nowa siedziba – nowa jakość
17 grudnia 2019
Nowa siedziba – nowa jakość

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie zmienia siedzibę i przenosi się do pomieszczeń we właśnie oddanym do użytku budynku przy ul. Jagiellońskiej 69. Poradnia będzie częścią nowo powstałego Powiatowego Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, stworzonego aby pod jednym adresem skupić podmioty, których udział jest niezbędny w procesie kompleksowej diagnostyki, edukacji i terapii.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie jest publiczną placówką oświatową, która świadczy usługi w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży, wydawania opinii i orzeczeń dla potrzeb edukacji, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz wspomagania szkół i przedszkoli w ich działalności edukacyjnej i wychowawczej. W rejonie działania poradni funkcjonuje 118 publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli. Nowa siedziba dodatkowo umożliwi poradni pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego z jego podstawowym zadaniem - wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

Nowa siedziba

Od 2007 roku poradnia zajmowała pomieszczenia o powierzchni 314 m² w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Legionowie. Nowe lokale o łącznej powierzchni 560 m², zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze budynku przy ulicy Jagiellońskiej 69, otwierają możliwości rozwoju placówki w kierunku działalności terapeutycznej dla małych dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia psychologicznego wsparcia dla ich rodziców. Zorganizowano tu wygodnie urządzone, dobrze doposażone w narzędzia diagnostyczne i pomoce dydaktyczne gabinety psychologiczne i pedagogiczne (II piętro) oraz sale do zajęć terapeutycznych – logopedycznych, pedagogicznych i terapii integracji sensorycznej dla małych dzieci (I piętro). Zadbano także o pomieszczenia biurowe i socjalne dla personelu.

Nowa jakość

Po przeprowadzce poradnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie nadal realizować będzie zadania związane ze wspomaganiem edukacji dzieci i młodzieży poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie ich działalności dydaktycznej i wychowawczej, ale dodatkowo podejmie także działania terapeutyczne na rzecz wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami. Nowy profil działalności placówki został określony w decyzji Starosty Legionowskiego z dnia 16 października 2017 r., wskazującej  poradnię jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na naszym terenie. Oznacza to w praktyce kompleksowe diagnozowanie małych, niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością dzieci, zapewnienie wsparcia ich rodzicom oraz prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, a także utrzymywanie stałych kontaktów z funkcjonującymi na terenie powiatu legionowskiego placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, gromadzenie informacji o oferowanych przez nie specjalistycznych formach terapii oraz koordynowanie działań w tym zakresie.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy udzielanej niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie. Celem tych działań jest pobudzanie poznawczego, ruchowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wcześnie podjęta rehabilitacja i terapia zapobiegnie pogłębianiu się niepełnosprawności dziecka, zwiększając tym samym jego szanse edukacyjne i życiowe. Dane liczbowe opisujące działalność zespołu orzekającego poradni z ostatnich 10 lat wskazują, że zainteresowanie rodziców pozyskiwaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju systematycznie wzrasta. W ostatnich latach zespół orzekający poradni wydaje ponad sto opinii rocznie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju u dziecka. Najczęściej rozpoznawanym u najmłodszych zaburzeniem rozwojowym jest opóźniony rozwój psychoruchowy, do poziomu niepełnosprawności intelektualnej, a także zróżnicowane schorzenia medyczne oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Powiat Legionowski rozpoczął prace związane z budową nowego skrzydła na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie latem 2018 roku. Nowo powstały kompleks tworzy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego weszły przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, realizująca także zadania ośrodka wczesnego wspierania rozwoju dzieci. To jedna z największych inwestycji Powiatu, dzięki której powstało wysokospecjalistyczne centrum oferujące mieszkańcom programy diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne na najwyższym poziomie.