Piknik dla rodzin zastępczych
13 września 2022
Piknik dla rodzin zastępczych

Już po raz czternasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprosiło do wspólnej zabawy rodziny zastępcze z powiatu legionowskiego. Piknik im dedykowany odbył się 10 września na terenie Parku Świętojańskiego w Wieliszewie. Jedocześnie przypominamy, że PCPR cały czas prowadzi nabór kandydatów na rodziny zastępcze.

W tym roku piknik odbył się w klimatach narodowych "Po polsku". Nie zabrakło konkursów z nagrodami, animacji dla młodszych i starszych oraz poczęstunku. Był to czas relaksu dla tych, którzy swoje serca otworzyli dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej i okazja do rozmów i wymiany doświadczeń. Tegoroczne spotkanie współfinansowane było ze środków z projektu Unii Europejskiej pn. "Start w samodzielność", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na rzecz osób przebywających w pieczy zastępczej oraz w specjalnych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

• Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

• Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

• Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

• Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

• Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa;

• Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Osoby, które chciałyby podjąć się pomocy dzieciom pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, tel.: 22 76 40 140.