Termomodernizacja w Kombatancie
9 sierpnia 2019
Termomodernizacja w Kombatancie

Trwa postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi prace termoizolacyjne oraz dostosuje budynek DPS „Kombatant” do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na tę inwestycję Powiat planuje przeznaczyć ponad 1,6 mln złotych.

Za koniecznością realizacji tej inwestycji przemawiają zarówno względy bezpieczeństwa, jak i oszczędność. Obiekt, w którym normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej są zachowane i dorównują najwyższym standardom to gwarancja spokoju mieszkańców i pracowników. Natomiast dobrze zaizolowany budynek zapewni ciepło i zapobiegnie jego utracie, a co za tym idzie wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Prace zakładają m.in. kompleksowe ocieplenie stropodachu, wydzielenia pożarowe budynku, wymianę instalacji hydrantowej, wodno-kanalizacyjne i elektrycznej. Ta ostatnia doposażona zostanie w oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Nowy wygląd zyskają klatki schodowe oraz hol. Wymienione zostaną drzwi. W ramach zadania wyremontowane zostaną także tarasy i balkony.