Wyniki konkursu ofert na zadanie pt. "Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"
1 lipca 2021
Wyniki konkursu ofert na zadanie pt. "Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

Znamy wyniki konkursu ofert na zadanie pt. "Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży".

Projekt realizowany będzie przez Fundację Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli, która otrzyma na ten cel dotację od Powiatu Legionowskiego w wysokości 30 000 zł. Program realizowany będzie od lipca do grudnia 2021 r.

Celem zadania jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród młodych mieszkańców powiatu legionowskiego. Założenie będzie realizowane poprzez prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, kształtowanie przekonań, postaw oraz stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne oraz zapobieganie i wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych w tym minimalizacja zachowań agresywnych związanych z izolacją społeczną oraz innymi ograniczeniami spowodowanymi wprowadzonym stanem epidemii.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- zapewnienie dostępu do pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego;

organizację szkoleń dla rodziców nakierowanych na problematykę wpływu pandemii Covid - 19 na dzieci i młodzież;

- organizację szkoleń dla pedagogów szkolnych o tematyce interwencji kryzysowych związanych z pandemią Covid-19.