Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna częściowo otwarta
15 maja 2020
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna częściowo otwarta

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie od 18 maja br. częściowo uchyla ograniczenia w funkcjonowaniu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii.

Zasadniczym celem przywracania działalności poradni jest realizacja zadań związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii dla potrzeb edukacji, co wymaga diagnozowania dzieci i młodzieży oraz kontynuowania pracy działających w poradni zespołów orzekających.
Wprowadzone z powodu stanu epidemii ograniczenia, nakazy i zakazy służące bezpieczeństwu zdrowotnemu zostały uwzględnione przy opracowaniu obowiązujących w poradnia zasad dotyczących przyjmowania zgłoszeń, kontaktów z klientami oraz sposobów diagnozowania dzieci i młodzieży.

Rodzice zainteresowani uzyskaniem orzeczenia lub opinii poradni w pierwszej kolejności powinni złożyć WNIOSEK odpowiednio o wydanie opinii lub o wydanie orzeczenia. Na podstawie złożonego wniosku poradnia przeprowadzi postępowanie diagnostyczne, w wyniku którego wydawane będą wymienione dokumenty.

 Procedury i zasady korzystania z usług poradni:

•    Stosowane w poradni druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej poradni: www.ppplegionowo.pl.

•    Wypełniony WNIOSEK można:
-    przesłać do poradni pocztą - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie, ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo.
-    wysłać e-mailem - poradnia@ppplegionowo.pl.
-    przesłać za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP.
-    złożyć osobiście w siedzibie poradni – w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu z osobnym wejściem (na tyłach budynku).

•    W ciągu tygodnia od dnia zarejestrowania wniosku psycholog, pedagog lub logopeda poradni skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie celem ustalenia terminu przeprowadzenia wstępnej diagnozy (wywiad).

•    W uzasadnionych przypadkach, w toku postępowania w sprawie o wydanie opinii lub orzeczenia, wykonywane będą na terenie poradni badania diagnostyczne.
Uwzględniając okoliczności, w przygotowanych do przeprowadzania badań gabinetach, zapewniono warunki odpowiadające zasadom bezpieczeństwa (przesłony z pleksi na biurkach i stolikach, odpowiednia odległość, możliwość mycia rąk w gabinecie oraz dostępność środków dezynfekcyjnych).  

•    Zaproszone na badanie dziecko powinno zgłosić się do poradni w towarzystwie jednego dorosłego opiekuna.

•    Częściowe „otwarcie” poradni to także zapewnienie możliwości udziału
w posiedzeniu zespołu orzekającego wnioskodawcom zgłaszającym taki zamiar.

•    Swobodne wejście osób z zewnątrz na teren poradni nadal pozostaje ograniczone. W każdym przypadku wizyta w poradni (w związku
z badaniem lub udziałem w posiedzeniu ZO) wymagać będzie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia.

•    Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

•    Pracownicy pedagogiczni poradni pełnią dyżur telefoniczny każdego dnia w godzinach 9.00 – 15.00 (konsultacje, porady dotyczące zgłaszanych spraw, informacje o zasadach korzystania z usług poradni). TELEFON: 22 774 38 14.

Wejście główne do Poradni nadal pozostaje zamknięte.

Osoby zgłaszające się zapraszamy do wejścia na tyłach budynku. Znajduje się tam dodatkowe pomieszczenie, gdzie można wypełnić i złożyć wniosek lub pismo do poradni oraz odebrać opinię lub orzeczenie.

                                                                                                                                     Grażyna Okarska
                                                                                             Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie