Usuwanie pojazdów z drogi i parking dla pojazdów usuniętych w roku 2020
14 maja 2020
Usuwanie pojazdów z drogi i parking dla pojazdów usuniętych w roku 2020

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) nakłada na powiaty obowiązek usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)   pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6)   kierowania nim przez osobę nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 .

Ponadto, w myśl art. 130a ust. 2, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)   kierowała nim osoba:

         a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

         b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)   jego  stan  techniczny  zagraża  bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.  

Jednocześnie zgodnie z art. 130a ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.     Pojazd usunięty z drogi w w/w przypadkach umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

Wysokość obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokość stawek opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została określona uchwałą nr 112/XIII/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 grudnia 2019 r.

 

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi i opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu:

 

 

Określenie pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej w kg

lub rodzaju pojazdu

Wysokość opłat brutto w złotych

Za usunięcie

jednego

pojazdu

Za każdą rozpoczętą dobę

parkowania

rower, motorower

118

22

motocykl

232

29

do 3500 kg włącznie dopuszczalnej masy całkowitej

503

42

powyżej 3500 kg do 7500 kg

628

54

powyżej 7500 kg do 16000 kg

887

79

powyżej 16000 kg

1.308

142

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.591

208

 

Opłata za odstąpienie od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została ustalona w wysokości 100% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli powyżej, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

 

Starosta realizuje zadania usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych przy pomocy powiatowych jednostek lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 

Usługę usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. świadczy firma:

 Robert Dąbkowski  ROBCARS, ul. Kolejowa,  05-120 Legionowo, Tel. 505 997 098

 

Adres parkingu strzeżonego:

ul. Kowalika 2  (u zbiegu ulic Modlińskiej i Tadeusza Kowalika), 05 – 101 Skierdy