Powietrze - wspólna sprawa
8 kwietnia 2021
Powietrze - wspólna sprawa

Kampania, której częścią są m.in. spot wideo oraz akcja billboardowa, ma na celu skłonienie mieszkańców powiatu do wymiany pieców tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła.

Spot zachęca do dbania o czyste powietrze, głównie poprzez wymianę przestarzałych kotłów, jak i spalanie odpowiedniego opału w tych istniejących. Występujący w nagraniu samorządowcy z terenu powiatu oraz znani i lubiani mieszkańcy powiatu legionowskiego wyjaśniają, czym jest smog i jakie skutki niesie za sobą oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. W spocie i na plakatach znalazła się także informacja o możliwości pozyskania z gmin dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Zgodnie z prawem wszystkie bezklasowe kotły na paliwa stałe muszą zostać wymienione od końca 2022 roku.

Krótsza wersja filmu: tutaj

 

Gminne programy dotacji


Gmina Jabłonna

Likwidacja kotła na paliwo stałe, wymiana w budynku mieszkalnym

Dla kogo: dla  mieszkańców (osób fizycznych) gminy Jabłonna

Wysokość wsparcia: do 8000,00 zł

Warunki: likwidacja kotła na paliwo stałe, wymiana w budynku mieszkalnym

Gdzie wnioskować: Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna, pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap

Termin: od 1 lutego do 30 czerwca

Regulamin: https://www.jablonna.pl/dla-mieszkancow/zawartosc/681/

Możliwość łączenia z programem Czyste Powietrze: tak

Kontakt: Hubert Mizerski, tel. (22)7677339, h.mizerski@jablonna.pl


 

Gmina Legionowo

Wymiana nieekologicznych pieców na paliwa stałe

Dla kogo: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym

Wysokość wsparcia:

- 8000 zł na zakup kotła gazowego lub olejowego;
- 2376 zł na budowę przyłącza gazowego;

- 16000 zł na zakup gruntowej pompy ciepła

Warunki: nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe

Gdzie wnioskować: Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41

Termin: nabór ciągły, przez cały rok

Regulamin: https://legionowo.pl/pl/srodowisko/nie-truj-daj-oddychac-/dotacje

Możliwość łączenia z programem Czyste Powietrze: tak

Kontakt: Marcin Galoch, tel. (22) 766 40 66, marcin.galoch@um.legionowo.pl


 

Gmina Nieporęt

Program dotacji w przygotowaniu. Więcej informacji już wkrótce.


 

Gmina Serock

Wymiana istniejących systemów grzewczych zasilanych piecami lub kotłami c.o. na paliwo stałe na systemy grzewcze korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz pozwalające na osiągnięcie efektu ekologicznego

Dla kogo: Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, posiadające prawo własności lub użytkowania wieczystego w szczególności:  osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

Wysokość wsparcia:
- budynek mieszkalny jednorodzinny- 4000 zł;
- lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym- 3000 zł;

- budynek mieszkalny wielolokalowy, w którym lokale mieszkalne są ogrzewane ze wspólnego źródła ogrzewania - 10000 zł;
- lokal usługowy- 3000zł;
- lokal usługowy w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania- 3000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur

Warunki: wymiana istniejących systemów grzewczych zasilanych piecami lub kotłami c.o. na paliwo stałe na system grzewczy korzystniejszy pod względem sprawności energetycznej oraz pozwalający na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Gdzie wnioskować: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej

Termin: trzy terminy naborów wniosków: pierwszy nabór: 01-28 luty, drugi nabór: 01-31 maj, trzeci nabór: 01-31 sierpnia

Regulamin: https://www.serock.pl/1647,dotacja-do-wymiany-kotlow , (Uchwała Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2021 r.)

Możliwość łączenia z programem Czyste Powietrze: tak

Kontakt: Ilona Kuśnierz, tel. (22) 782 88 53, ochronasrodowiska@serock.pl


 

Gmina Wieliszew

Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew

Dla kogo: podmioty legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego lub są posiadaczami samoistnymi nieruchomości (w przypadku innego prawa niż własność lub użytkowanie wieczyste Wnioskodawca powinien posiadać i przedłożyć w Urzędzie zgodę właściciela/współwłaściciela budynku

Wysokość wsparcia:
- 75% ale nie więcej 3.000 zł- na zakup pieca gazowego,
- 75% ale nie więcej niż. 3.000 zł- na wykonanie i montaż gazowej instalacji wewnętrznej,

- 50% max 5.000 zł - na zakup kotła na pellet

Warunki: do wniosku o kocioł gazowy należy dołączyć umowę przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej, do wniosku o wykonanie i montaż gazowej instalacji wewnętrznej należy dołączyć umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej  (w odniesieniu do budynków w których instalacja gazowa była zakładana przed 2010r. takie umowy nie były zawierane, zamienne wymagany jest protokół potwierdzający odbiór przyłącza gazowego) oraz prawomocną decyzję zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji gazowej.

Gdzie wnioskować: Gmina Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew. Punkt konsultacyjny od poniedziałku w godzinach 8-15

Termin: cały rok 2021

Regulamin: https://www.wieliszew.pl/news/dofinansowanie-wymiany-pieca-weglowego

Możliwość łączenia z programem Czyste Powietrze: nie

Kontakt: Łukasz Ziemak, tel. 533461007, lziemak@wieliszew.pl

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Dla kogo: Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Podstawowy poziom: Dla osóbo dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

Podwyższony poziom: obowiązuje próg dochodowy.Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez Gminę (zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy –Prawo ochrony środowiska), nie może przekraczać kwoty:

a) 1400zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokość wsparcia:  min. 3.000 zł max 37.000 zł, Poziom podstawowy, Poziom podwyższony, kredyty preferencyjne w II poł. 2021

Gdzie wnioskować: Portal BeneficjentaPortal Gov.pl, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Termin: Program realizowany będzie w latach 2018–2029

Regulamin:  https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/Dokumenty_od_15-05-20/2.pdf

Program Priorytetowy:  https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Czyste-Powietrze-program-priorytetowy-NFOSiGW-1.pdf

Punkty Konsultacyjne do programu „Czyste Powietrze”

  1. Gmina Jabłonna: Ewa Wyszomirska, (22) 767 73 31
  2. Gmina Legionowo: Gmina Miejska Legionowo wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o zawarcie porozumienia.
  3. Gmina Nieporęt: Gmina Nieporęt wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o zawarcie porozumienia.
  4. Gmina Serock: Mateusz Wyszyński, (22) 782 88 40, m.wyszynski@serock.pl
  5. Gmina Wieliszew: Łukasz Ziemak, tel. (22) 782 19 10, lziemak@wieliszew.pl
  6. Powiat Legionowski: Izabela Paczesna, tel. (22) 764 01 85, powietrze@powiat-legionowski.pl