Usuwanie pojazdów z drogi i parking dla pojazdów usuniętych w roku 2022
5 stycznia 2022
Usuwanie pojazdów z drogi i parking dla pojazdów usuniętych w roku 2022

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) nakłada na powiaty obowiązek usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4)   pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6)   kierowania nim przez osobę nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem. .

Ponadto, w myśl art. 130a ust. 2, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)   kierowała nim osoba:

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2)   jego  stan  techniczny  zagraża  bezpieczeństwu  ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Jednocześnie zgodnie z art. 130a ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.

Pojazd usunięty z drogi w w/w przypadkach umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

W terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel  lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu,  organ w oparciu o dokumentację przesłaną przez jednostkę policji wystawiającą dyspozycję usunięcia pojazdu występuje z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku usuniętego pojazdu na rzecz powiatu.

Wysokość obowiązujących w 2022 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokość stawek opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została określona uchwałą nr 256/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi i opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu w roku  2022:

 

Lp

 

Określenie pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej w kg lub rodzaju pojazdu

Wysokość opłat brutto w złotych

Za usunięcie jednego pojazdu

Za każdą rozpoczętą dobę parkowania

1

rower, motorower

128

24

2

motocykl

251

33

3

do 3500 kg włącznie dopuszczalnej masy całkowitej

542

46

4

powyżej 3500 kg do 7500 kg

677

60

5

powyżej 7500 kg do 16000 kg

956

86

6

powyżej 16000 kg

1409

154

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1714

225

8

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

128

24

 

Opłata za odstąpienie od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu została ustalona w wysokości 100% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli powyżej, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu.

Starosta realizuje zadania usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych przy pomocy powiatowych jednostek lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

 

Usługę usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. świadczy firma:

Robert Dąbkowski  ROBCARS
ul. Kolejowa 96,  05-120 Legionowo

Adres parkingu strzeżonego:

 ul. Tadeusza Kowalika 2
05 – 101 Skierdy
tel. kontaktowy : 505 997 098