Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

Tytuł projektu: "Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Całkowita wartość:

 

Kwota dofinansowania:

 

Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Daty: Rozpoczęcia: sierpień 2011
Zakończenia: luty 2013
Opis: „Strategia Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w powiecie legionowskim do 2020 roku” to dokument, który powstał w wyniku wspólnej pracy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z powiatu legionowskiego w ramach Legionowskiego Forum Dialogu.

Ponad rok trwały prace w formie warsztatów dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i instytucji publicznych, których celem była po pierwsze diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy, a następnie znalezienie rozwiązań, które można wykorzystać, by zmieniać ją na lepsze. Zaangażowanie w projekt przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i przedsiębiorczości, pozwoliło spojrzeć na lokalne problemy z różnej perspektywy. Spotkania uczestników Forum stały się okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy tymi grupami. Pozwoliły również obalić wiele stereotypów, funkcjonujących w świadomości lokalnych przedsiębiorców, społeczników i urzędników w odniesieniu do pozostałych uczestników powiatowego życia społecznego.

W projekcie uczestniczyło blisko 90 podmiotów. Strategia, w której zebrane zostały wyniki ich pracy, jak również wskazane możliwe kierunki działań, mających na celu zapobieganie wzrostowi bezrobocia, została zaprezentowana na spotkaniu kończącym projekt 30 stycznia 2013 r. Liderem projektu była Gmina Miejska Legionowo, a partnerami Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie oraz Powiatowa Izba Gospodarcza.

Dokument prezentowany na koniec prac Legionowskiego Forum Dialogu nie jest jedynym owocem projektu. W odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników projektu oczekiwania i potrzeby zorganizowana została m.in. debata na temat dostosowania oferty szkół zawodowych z terenu powiatu do potrzeb lokalnego rynku pracy, jak również szkolenia z pozyskiwania środków z programów unijnych. Ponadto uczestnicy nawiązali współpracę przy działaniach na rzecz społeczności powiatu, pisząc i realizując wspólne projekty.

Choć formalnie prace Legionowskiego Forum Dialogu się zakończyły, nie oznacza to końca współpracy pomiędzy uczestnikami projektu i rozszerzania jej o kolejne podmioty, funkcjonujące w lokalnej społeczności. Ze Strategią, której integralną częścią jest wykaz uczestników ze wszystkich trzech sektorów wraz z danymi kontaktowymi, można się będzie wkrótce zapoznać na stronie www.legionowo.pl w zakładce Legionowskie Forum Dialogu lub w biurze projektu w Urzędzie Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 41.
Informacje dodatkowe:

art. Projekt "Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”