Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu

Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Legionowo
oraz Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-CurieTytuł projektu: „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu”

Całkowita wartość:

5 040 322,50 zł

Kwota dofinansowania:

5 040 322,50 zł

Realizacja w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Daty: Rozpoczęcia: 1 lipca 2011
Zakończenia: 31 marca 2015
Opis:

Celem projektu „Nauczyciel doskonały (ND)- jakość podstawą sukcesu” jest poprawa jakości przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, poprzez stworzenie systemu organizacji i realizacji pedagogicznych praktyk zawodowych dla studentów Pedagogiki Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie.

Projekt zakłada objęcie wsparciem kilkunastu placówek przyjmujących praktykantów z terenu województwa mazowieckiego, jak również opracowanie nowatorskiego programu praktyk i materiałów, zorganizowanie warsztatów oraz szkoleń metodycznych dla kadr pedagogicznych, wyposażenie bibliotek oraz Pracowni Praktycznego Kształcenia Pedagogicznego w sprzęt multimedialny oraz materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.

Wsparciem objętych zostanie 890 studentów i studentek Uczelni Warszawskiej poprzez udział w różnorodnych szkoleniach i treningach, m.in. z zakresu użycia nowoczesnych technologii oraz materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych w pracy nauczyciela.

Aby przygotować studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy wezmą oni udział w specjalistycznych praktykach w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.

Informacje dodatkowe:

www.efs.gov.pl
www.projekt.uczelniawarszawska.pl